Bolagsstyrning

ITAB Shop Concept AB (publ) är ett publikt aktiebolag (organisationsnummer 556292-1089) och regleras av svensk lagstiftning, främst genom den svenska aktiebolagslagen (2005:551). Bolagets aktier är upptagna för handel på Nasdaq Stockholm, varför Bolaget även tillämpar Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter samt Svensk kod för bolagsstyrning. Svensk kod för bolagsstyrning ska tillämpas av bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. Svensk kod för bolagsstyrning är ett led i självregleringen inom det svenska näringslivet och bygger på principen ”följ eller förklara”. Det innebär att ett bolag som tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning kan avvika från enskilda regler, men bolaget ska då avge förklaringar där skälen till varje avvikelse redovisas. ITAB Shop Concept avviker för närvarande inte från någon regel i bolagsstyrningskoden. Se även ITABs Bolagsordning.

ITAB Shop Concepts bolagsorgan består av bolagsstämman, styrelsen, verkställande direktören och revisorerna. Aktieägarna utser vid årsstämman en styrelse och dess ordförande. Styrelsen tillsätter verkställande direktör och vice verkställande direktörer. Revisorerna ska på uppdrag av årsstämman granska räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning under räkenskapsåret.

Bolagsstyrningsrapporter

I enlighet med Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter upprättar ITAB Shop Concept AB (publ) årligen en bolagsstyrningsrapport. Denna bolagsstyrningsrapport beskriver ITAB Shop Concepts bolagsstyrning och och förvaltning, bolagsstämmor, styrelsens och koncernledningens arbete samt den interna kontrollen av den finansiella rapporteringen. Rapporten granskas av Bolagets revisorer i enlighet med den svenska årsredovisningslagen. 

Kontakt

Vänligen kontakta oss om ni har några frågor.

Frida Karlsson
General Counsel
frida.karlsson[@]itab.com