Bolagsstämmor

Bolagsstämman är det högsta beslutande organet inom ITAB Shop Concept AB (publ) där aktieägare utövar sin rösträtt. På årsstämma fattas beslut avseende årsredovisningen, utdelning, val av styrelse och revisorer, ersättningsrapport, ersättning till styrelseledamöter och revisor samt andra frågor i enlighet med aktiebolagslagen och bolagsordningen. Några särskilda arrangemang i fråga om bolagsstämmans funktion, på grund av bestämmelse i bolagsordningen eller såvitt känt är för Bolaget på grund av aktieägaravtal, tillämpas inte av Bolaget.

I enlighet med ITAB Shop Concept ABs bolagsordning ska kallelse till bolagsstämma ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på Bolagets hemsida. Att kallelse till bolagsstämma skett ska annonseras i Dagens Industri. Bolaget lämnar ett pressmeddelande på svenska och engelska innehållande kallelsen i sin helhet före varje bolagsstämma.

Rätt att delta vid bolagsstämma

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska anmäla sig till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Aktieägare får delta vid bolagsstämman personligen eller genom ombud, och får medföra högst två biträden. Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade hos en bank eller annan förvaltare måste utöver att anmäla sig till Bolaget även begära att deras aktier tillfälligt registreras i eget namn i den av Euroclear förda aktieboken, för att vara berättigade att delta på bolagsstämman.

Aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid bolagsstämma ska begära detta skriftligen hos styrelsen. Begäran måste normalt vara styrelsen tillhanda senast en vecka innan kallelse till bolagsstämma tidigast får utfärdas enligt aktiebolagslagen. Varje aktieägare som anmäler ett ärende med tillräcklig framförhållning har rätt att få ärendet behandlat vid bolagsstämman. Kontakta styrelsen i ITAB Shop Concept AB via brev till: Styrelsen, ITAB Shop Concept AB (publ), Box 9054, 550 09 Jönköping eller via e-post: ir@itab.com.

Årsstämman 2024 i ITAB Shop Concept AB (publ) ägde rum den 15 maj 2024 hos ITAB Shop Concept AB på Instrumentvägen 2 i Jönköping.