FINANSIELLA MÅL MED FOKUS PÅ HÅLLBAR TILLVÄXT OCH LÖNSAMHET

Med stöd av koncernens strategi är ITAB idag väl positionerat för nästa steg i genomförandet av One ITAB. Ambitionen de kommande åren är att etablera ITAB som detaljhandelns ledande lösningsleverantör.

ITAB bygger förmågor för effektivare och mer hållbar försäljning, inköp och produktion med avsikten att öka andelen tjänster i sina kundlösningar. De senaste två åren har ITAB genomfört ett antal viktiga aktiviteter i omvandlingen av verksamheten där andelen försäljning till dagligvaruhandeln ökat till cirka 60 procent och med ökad andel försäljning av Retail Technology och tjänster samt förbättrad lönsamhet och stärkt finansiell ställning.

I syfte att ta nästa steg i utvecklingen fastställde styrelsen för ITAB Shop Concept i samband med årsbokslutet i februari 2022 nya finansiella mål som sätter fokus på hållbar tillväxt och ökad lönsamhet.

TILLVÄXT

Genomsnittlig ökning av nettoomsättningen (CAGR) om 4-8 procent per år över en konjunkturcykel.Tillväxten ska ske genom hållbar organisk tillväxt och strategiska förvärv.

 

4-8%

Försäljningstillväxt

RESULTAT

EBIT-marginalen (rörelseresultat i förhållande till nettoomsättning) ska i genomsnitt uppgå till 7-9 procent över en konjunkturcykel.

 

7-9%

EBIT-marginal

KAPITALEFFEKTIVITET

Genomsnittlig andel cash conversion (operativt kassaflöde i relation till rörelseresultat exklusive avskrivningar) ska över en konjunkturcykel uppgå till minst 80 procent.

 

>80%

Cash conversion

UTDELNINGSPOLICY

Aktieutdelningen över en längre period ska följa resultatet och motsvara minst 30 procent av koncernens resultat efter skatt. Utdelning ska dock anpassas efter koncernens investeringsbehov och eventuella aktieåterköpsprogram.

 

>30%

Andel av resultat efter skatt