En strategi anpassad för en marknad i förändring

Konsument- och marknadsdynamiken driver behovet av förändring och vi utvecklar vår verksamhet genom vår One ITAB-strategi, för att ytterligare stödja våra kunder och ta fasta på nya möjligheter.

Koncernens marknad och kunder har genomgått en bestående förändring genom den tillväxt som online- och mobilanvändningen medfört och dess påverkan på konsumenters beteende. Det har resulterat i att vi utvecklat dagens ITAB-verksamhet för att stödja kunder bättre i det nya detaljhandelslandskapet och för att motsvara förväntningarna från alla våra intressenter.

Koncernens framtida inriktning har tagits fram tillsammans med kollegor, kunder och konsumenter runt om i världen. Under 2019 sista kvartal hölls ett antal One ITAB Design Thinking-seminarier av en specialiserad byrå, med deltagare från ITABs ledningsgrupp och ledande befattningshavare. Det har resulterat i att vår One ITAB-strategi baseras på en ingående förståelse för marknadens nuvarande och kommande behov och på vad marknaden efterfrågar. Den bygger på dagens starka sidor och framtida möjligheter och kommer att ge alla inom vårt företag en tydlig inriktning och förståelse för våra strategiska mål och vilken affärsmodell vi eftersträvar.

Vi fortsätter att ställa om fokus för vår verksamhet för att uppfylla våra kunders föränderliga behov, bygga vidare på våra befintliga starka sidor och skapa nya intäktsflöden för tillväxt. Vi uppdaterar vårt erbjudande för att ta fram en mer hållbar intäktsmodell, skapa ny efterfrågan och sälja mer av vår utrustning och vår tjänsteportfölj till fler kunder. Vi kommer dels att stärka våra traditionella produkt- och tjänsteportfolio och dels att bygga vidare på befintliga och nya strategiska kundrelationer för att möta den växande efterfrågan på utfallsbaserade lösningar. Detta angreppssätt kommer att hjälpa oss att expandera våra tjänstebaserade intäkter och att jämna ut dagens svängningar mellan toppar och dalar.

    Våra strategiska prioriteringar

Våra strategiska prioriteringar

De sju strategiska prioriteringarna i One ITAB-strategin fokuserar på att omvandla ITAB till den ledande lösningsleverantören med särskiljande förmågor. Omarbetningen av kostnadsstrukturen och åtgärder för att stärka koncernens finansiella ställning under de senaste åren möjliggör nu investeringar i nya förmågor och expansion.

Från varumärkesupplevelse till fysisk verklighet

Vår mission statement lyder: ”At ITAB we help customers turn consumer brand experience into physical reality with our know-how, solutions and ecosystem of partners.”

Genom att förverkliga engagerande, effektiva och integrerade miljöer levererar vi mätbara resultat för kunder när det gäller deras viktigaste resultatmått – upplevelse, försäljning, effektivitet, service och kostnader. Vi erbjuder expertstöd för att uppnå lönsamhetsmål för butiker, från nya koncept och utformning av lösningar, via taktiska resultatförbättrande initiativ, till effektivare butiksprojekt och ombyggnadsprogram.

Konsumenter är ute efter bättre upplevelser överallt. Det finns nya möjligheter för oss att leverera mervärde. Vi har antagit ett tillvägagångssätt som inte bara gör det möjligt för oss att utöka andelen på våra befintliga marknader utan också tillåter oss att utforska nya marknader där vi kan skapa mervärde. Det handlar om att göra vad vi är bra på, men bättre, samtidigt som vi utforskar nya möjligheter.

 

Värdeerbjudande

Våra värdeerbjudande tillåter ett flexibelt angreppssätt som drivs av nyskapande insikter som täcker in hela konsumentens resa. Genom att lära av konsumenterna och analysera hur deras förväntningar och konsumtionsmönster fortsätter att utvecklas, samt förstå vilken påverkan online och sociala medier har på samhället och konsumenten, kan den fysiska butiken få hjälp att uppfylla konsumenternas förväntningar och behov. Läs mer på itab.com genom att klicka på en av våra olika värdeerbjudanden nedan.

Anpassning till en marknad i förändring – tre centrala byggstenar


1. Ompositionering till lösningsleverantör

Vår strategiska vision består i att ta fram en lösningsbaserad affärsmodell som bygger vidare på koncernens kunskapsbas och dess framgångar att leverera innovativa lösningar. Där vi har utvecklat mer strategiska relationer med kunder och tar oss an deras nya utmaningar på marknaden, stimulerar vi till högre mervärde både för dem och för vårt företag. En av våra strategiska prioriteringar är att bygga på denna framgång och att bredda vårt angreppssätt med nya lösningar till en vidare kundkrets där vi har identifierat ett behov. Där kunderna kommer att ha glädje av att arbeta inom vår beprövade process för att utforma lösningar som är både kund- och konsumentcentrerade.


2. En mer följsam tillverkare

Vi förändrar vår operativa struktur och våra processer ytterligare för att spegla förändrad efterfrågan, stärka vår produktions följsamhet och flexibilitet. Vår marknad kännetecknas generellt sett inte längre av utrullningsprogram med stora volymer. Kundernas efterfrågan grundas i stället i allt högre grad på projekt med mindre volymer och kortare ledtider. Under åren har vår tillverkningsbas utvecklats kring mer traditionella mönster vad gäller efterfrågan och det har fått till följd att vi har identifierat ett antal möjligheter att stärka vår operativa effektivitet och enhetlighet runt om i hela koncernen.


3. Bli One ITAB

Framtagandet av One ITAB belyste problemen som orsakas av koncernens struktur, vilket bestod av 45 separata affärsenheter baserade på produktsortiment och ursprungsland. Bland dessa fanns bristande effektivitet inom kommunikation, kunskapsdelning och gemensamma arbetssätt, liksom skilda enhetskulturer, som vi nu tar itu med. På ett mer positivt plan visade seminarierna också att ett antal av de önskade strategiska komponenterna redan fanns på plats eller höll på att utvecklas inom olika delar av koncernen, däribland rådgivande försäljning, en befintlig portfolio med lösningar, etablerade seniora kundrelationer och utbildningsprogram.