Valberedningen

I enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning ska ITAB Shop Concept ha en valberedning med uppdrag att ta fram förslag till Bolagets bolagsstämma.

Valberedningens sammansättning inför årsstämman 2022

Årsstämman i ITAB Shop Concept AB (publ) den 11 maj 2021 utsåg Ulf Hedlundh, Fredrik Rapp och Per Rodert till ledamöter i valberedningen inför årsstämman 2022, med Ulf Hedlundh som ordförande.

Ledamöterna i valberedningen är utsedda för perioden fram till och med årsstämman 2022. I det fall en ledamot lämnar uppdraget i valberedningen innan dess arbete är slutfört har de kvarvarande ledamöterna i uppdrag att utse en ny ledamot.

Arvoden för uppdraget i valberedningen ska utgå med 30 000 SEK till ordförande och med 15 000 SEK per person för övriga ledamöter. Valberedningen har dessutom rätt att belasta Bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller andra kostnader som krävs för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Valberedningens uppdrag inför årsstämman 2022

Inför årsstämman 2022 har valberedningen i uppdrag att förbereda och framlägga förslag till stämmoordförande, styrelseledamöter och styrelseordförande till styrelsen, arvoden till ledamöter i styrelse och utskott samt, i förekommande fall, val av och arvoden till revisorer. Valberedningen ska i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

Valberedningens förslag ska ingå i kallelsen till årsstämman. I anslutning till att styrelsen utfärdar kallelsen till årsstämman ska valberedningen tillse att Bolaget publicerar valberedningens förslag och motiverade yttrande samt information om hur valberedningen bedrivit sitt arbete på Bolagets webbplats.

 

Kontakt

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det via e-post till: ir@itab.com eller per post till: Valberedningen, ITAB Shop Concept AB (publ), Box 9054, 550 09 Jönköping.