Valberedningen

I enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning ska ITAB Shop Concept ha en valberedning med uppdrag att ta fram förslag till Bolagets bolagsstämma.

Valberedningens sammansättning inför årsstämma

Årsstämman i ITAB Shop Concept AB (publ) den 15 maj 2024 fastställde justerade instruktioner för valberedningen. I enlighet med dessa har styrelsens ordförande i uppdrag att kontakta de största aktieägarna och be dessa att utse tre ledamöter att utgöra valberedning. Urvalet av aktieägare att kontakta ska göras baserat på aktieägarförteckningen förd av Euroclear Sweden per den 31 augusti varje år. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som är utsedd av den största aktieägaren. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämma. Instruktionerna gäller tills vidare.

Förändringar i valberedningen
Ledamöterna i valberedningen är utsedda för perioden fram till och med nästföljande årsstämma. Om en ledamot i valberedningen, eller en aktieägare som utsett en ledamot, meddelar valberedningen att ledamoten önskar avgå, eller att aktieägaren önskar att ledamoten ska bytas ut, ska den aktieägare som utsett ledamoten ha rätt att utse en ny ledamot förutsatt att aktieägaren fortsatt är bland de tre största aktieägarna. Om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna, ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ha rätt att utse en ledamot. Om inte särskilda skäl föreligger ska inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i ägandet ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna till följd av en mer väsentlig förändring i ägandet senare än tre månader före årsstämman ska dock ha rätt att utse en ledamot som ska ha rätt att närvara vid valberedningens sammanträden. Om någon aktieägare som av valberedningen ombeds utse en ledamot avstår från detta, ska valberedningen tillfråga nästa aktieägare i storleksordning som inte har utsett en ledamot till valberedningen. Ändring i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart som möjligt.

 

Valberedningens uppdrag inför årsstämma

Inför en årsstämma har valberedningen i uppdrag att förbereda och framlägga förslag till val av ordförande i styrelsen och övriga styrelseledamöter, arvode till ledamöter i styrelse och utskott, val och arvodering av revisorer samt ordförande vid årsstämman. Valberedningen ska i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

Valberedningens förslag och motiverade yttrande ska presenteras i kallelse till årsstämma samt på Bolagets webbplats i samband därmed. Valberedningen ska på årsstämma lämna en redogörelse för hur dess arbete bedrivits samt presentera och motivera sina förslag.

Valberedningen ska ha rätt att belasta Bolaget med kostnader för utredningar, rekryteringskonsulter och resor relaterade till uppdraget, om det bedöms lämpligt. Det utgår inget arvode för arbete i valberedningen.

 

Kontakt

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det via e-post till: ir@itab.com eller per post till: Valberedningen, ITAB Shop Concept AB (publ), Box 9054, 550 09 Jönköping.