Kontinuerlig utveckling för en hållbar framtid

Hållbarhet syftar på en utveckling som uppfyller dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att uppfylla sina behov. Som en förespråkare för hållbar utveckling tar ITAB därmed ansvar för på vilket sätt vår verksamhet når sina lönsamhetsmål. Detta ansvar omfattar hela värdekedjan – från tillverkare och leverantör till konsument.

ITABs hållbarhetsprogram bygger på en väsentlighetsanalys som tar sin utgångspunkt i den påverkan som koncernens verksamhet har på miljön, människor, ekonomin och samhället i stort. De mest väsentliga områdena framkommer i en dialog med våra olika intressenter om deras synpunkter, förväntningar och behov. Målsättningen är att detta ska bidra till ett hållbart värdeskapande tillsammans.

ITAB samarbetar och förnyar oss således ständigt för en ”hållbar framtid” – vägledda av de Globala mål för hållbar utveckling (SDGs) som fastställdes av FNs medlemsstater 2015. Vi på ITAB har ett särskilt fokus på fyra av dessa områden med tydliga mål och ambitioner för vår egen verksamhet:

1) Goda arbetsvillkor (FN SDG 8) – inklusive åtgärder och aktiviteter för hälsa och säkerhet, kompetensutveckling och karriärmöjligheter, jämställdhet och mångfald samt goda villkor i leverantörsledet.

2) Effektivitet i värdekedjan (FN SDG 12) – inkusive åtgärder och aktiviteter för minimerade utsläpp från transporter, energieffektvitet (i produktionen), granskning av leverantörer samt samarbete i värdekedjan.

3) Hållbar affärsutveckling (FN SDG 13) – inklusive åtgärder och aktiviteter för utveckling, produktion och försäljning av hållbara produkter, systematiskt internt miljöarbete, klimatsmarta lösningar samt energieffektivitet (produkterna).

4) Affärsetik (FN SDG 16) – inklusive åtgärder och aktiviteter för efterlevnad av koncernens uppförandekod, lagar och förordningar, korruptionsbekämpning samt ITABs värdegrund.

Vänligen läs mer om ITABs ambitioner, mål och arbete för en hållbar framtid på itab.com och i vår hållbarhetsrapport som ingår i koncernens årsredovisning.

Rapportering & uppföljning

Rapportering om hur ITABs hållbarhetsarbete fortgår sker i enlighet med Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för hållbarhetsrapportering. ITAB har tagit fram ett antal nyckeltal/KPIer (Key Performance Indicator) för regelbunden uppföljning och rapportering av hållbarhetsarbetet. KPIerna rapporteras in av respektive affärsdrivande bolag till moderbolaget kvartalsvis och följs upp i ITABs hållbarhetsråd där samtliga funktioner finns representerade.

Vänligen läs mer här:

Hållbarhetsrapport