ITAB-aktien

ITAB Shop Concept ABs B-aktie introducerades på Nasdaq First North Growth Market den 28 maj 2004. Aktien har varit noterad på Nasdaq Stockholms huvudmarknad (Mid Cap) sedan 2008. Aktien handlas under kortnamnet ITAB.

Aktiestruktur

Totalt antal aktier uppgår till 222 500 192 aktier, varav 218 100 192 stamaktier med en röst vardera samt 4 400 000 C-aktier med 1/10 röst vardera.

Efter omvandlingen av samtliga tidigare A-aktier till B-aktier som del av rekapitaliseringen och nyemissionen 2021 hade Bolaget enbart ett aktieslag utestående. I december 2022 beslutade styrelsen om en nyemission av 4 400 000 C-aktier i syfte att säkerställa leverans av stamaktier till anställda inom ITAB-koncernen som deltar i det prestationsbaserade incitamentsprogram, LTIP 2022, som antogs på årsstämman den 10 maj 2022, genom att ITAB senare omvandlar C-aktierna till stamaktier. Samtliga 4 400 000 C-aktier återköptes sedan följaktligen av ITAB.

ITAB tillkännagav ett återköpsprogram om högst 50 Mkr den 28 september 2023. Återköpsprogrammet löpte från och med den 29 september 2023 och fram till och med den 22 mars 2024 då det maximala beloppet för aktieåterköp om 50 Mkr uppnåddes. Totalt återköptes 3 079 659 stamaktier inom ramen för programmet. Återköpen genomfördes i enlighet med EUs marknadsmissbruksförordning (MAR) och EU-kommissionens delegerade förordning 2016/1052 (den så kallade ”Safe Harbour-förordningen”). Syftet med återköpen var att optimera kapitalstrukturen och avsikten är att ITABs aktiekapital ska nedsättas genom en indragning av återköpta aktier. För information om antalet återköpta aktier per vecka, vänligen se veckovisa pressmeddelanden om aktieåterköp här.

ITABs innehav av egna aktier uppgår för närvarande till 3 079 659 stamaktier och 4 400 000 aktier av serie C.

ITAB Shop Concept har cirka 5 200 aktieägare.

Samtliga stamaktier har lika rätt till andel av ITAB Shop Concepts tillgångar och resultat och ger sina innehavare rätt till en (1) röst per aktie vid bolagsstämmor. C-aktierna saknar rätt till vinstutdelning och berättigar till 1/10 röst vardera.