ITAB-aktien

ITAB Shop Concept ABs B-aktie introducerades på Nasdaq First North Growth Market den 28 maj 2004. Aktien har varit noterad på Nasdaq Stockholms huvudmarknad (Mid Cap) sedan 2008. Aktien handlas under kortnamnet ITAB.

Aktiestruktur

Totalt antal utestående aktier uppgår till 222 500 192 aktier, varav 218 100 192 stamaktier med en röst vardera samt
4 400 000 C-aktier med 1/10 röst vardera.

Efter omvandlingen av samtliga tidigare A-aktier till B-aktier som del av rekapitaliseringen och nyemissionen 2021 hade Bolaget enbart ett aktieslag utestående. I december 2022 beslutade styrelsen om en nyemission av 4 400 000 C-aktier i syfte att säkerställa leverans av stamaktier till anställda inom ITAB-koncernen som deltar i det prestationsbaserade incitamentsprogram, LTIP 2022, som antogs på årsstämman den 10 maj 2022, genom att ITAB senare omvandlar C-aktierna till stamaktier. Samtliga 4 400 000 C-aktier återköptes sedan följaktligen av ITAB.

ITAB Shop Concept har cirka 5 300 aktieägare. För närvarande innehar ITAB inga egna stamaktier och samtliga 4 400 000 C-aktier.

Samtliga stamaktier har lika rätt till andel av ITAB Shop Concepts tillgångar och resultat och ger sina innehavare rätt till en (1) röst per aktie vid bolagsstämmor. C-aktierna saknar rätt till vinstutdelning och berättigar till 1/10 röst vardera.