Bolagsstyrning

ITAB följer Svensk kod för bolagsstyrning

Enligt bolagsordningen skall bolaget som moderbolag i en koncern bedriva verkställande ledning, förvaltning och utföra administrativa tjänster för samtliga i koncernen ingående bolag samt idka därmed förenlig verksamhet.

Verksamheten i koncernen skall bedriva tillverkning och försäljning av butiksutrustning samt idka därmed förenlig verksamhet.

I samband med notering av ITAB aktien på OMX Nordisk Börs avser ITABs styrelse och valberedning att följa Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”). Inga avvikelser förväntas göras från kodens regler.

Den första bolagsstyrningsrapporten lämnades i samband med årsstämman 2009.

ITAB Shop Concept AB (publ) med organisationsnummer 556292-1089.