Hållbar affärsutveckling

Mål: ITAB ska vara ledande i omställningen mot den hållbara butiken

Hållbar affärsutveckling innebär att ITAB med sin koncept- och produktportfölj utvecklar framtidens butikslösningar genom energi- och kostnadsbesparande produkter och system som innehåller alltmer hållbara material.

Då en produkt designas och utvecklas anpassas konstruktionen med hänsyn till att produkten ska vara hållbar och energieffektiv. Användning av råmaterial till produkten optimeras med hänsyn till miljöpåverkan och kundens krav. Produktutvecklingen sker oftast i mycket nära samarbete med kunden och fokus ligger på genomtänkta lösningar, god funktion, användarvänlighet, ergonomi och effektivitet.


Vilken miljöpåverkan en produkt har påverkas till stor del av vilka råmaterial som används i produkten. De träproducerande enheterna jobbar t ex med att säkerställa kraven för miljöanpassat, ekonomiskt livskraftig och socialt ansvarstagande skogsbruk genom FSC certifiering. I nuläget är tre av ITABs större träproduktionsenheter certifierade.


Vilket belysningssystem en butik väljer påverkar energi- och underhållskostnaderna väsentligt. En allt viktigare faktor vid ny- och ombyggnationer är vilken energieffektivitet som uppnås. Här ger byte till LED-system stora möjligheter till energibesparing både avseende själva belysningen men också för ventilation eftersom mängden värme som genereras av LED-belysning är mindre och sänker kostnaden för ventilation i en butik. ITABs försäljning av LED har ökat kraftigt de senaste åren och är 100 % av koncernens totala belysningsförsäljning idag.

 

 

Bekämpa klimatförändringarnaGLOBALA MÅLEN: HÅLLBAR AFFÄRSUTVECKLING

Mål 13 handlar om att bekämpa klimatförändringarna.

Här sker bidraget främst inom fokusområdet Hållbar affärsutveckling där LED-teknologin spelar en stor roll. Genom ITABs belysningsprodukter framförallt inom LED bidrar koncernen till förbättrad energieffektivitet och minskad klimatpåverkan hos kunderna.

 

 

 

INTERVJU MED MARIA SANDOW 

Näringspolitisk expert Hållbarhet CSR& Supply Chain vid Svensk Handel

 

Vilka hållbarhetsfrågor är viktiga inom retail?

– Det beror lite på vilket bolag det är och vilka frågor som är mest relevanta för deras verksamhet. Frågor som är högt upp på agendan idag inkluderar hållbar produktion, kemikalier, produktionsförhållanden och säkerhet.

– En sak som är viktig är att detaljhandeln är väldigt pressad ekonomiskt vilket gör att resurseffektivitet får extra mycket fokus. Tankar om cirkularitet sprider sig också alltmer. Idag ser man till exempel att många företag erbjuder återvinning av gamla produkter i sina butiker.