Goda arbetsvillkor

Mål: ITAB ska vara en attraktiv arbetsplats och en föredömlig arbetsgivare

ITAB strävar efter goda arbetsförhållanden inom bolagen i koncernen, hos leverantörer och hos kunden. Koncernen respekterar mänskliga rättigheter, vilket innebär att ITAB stödjer, följer och respekterar internationella konventioner om mänskliga rättigheter i verksamheten.

Medarbetarna är ITABs främsta tillgång. Att attrahera, engagera och utveckla medarbetarna är en avgörande faktor för verksamheten. ITABs ambition är att vara en ansvarsfull arbetsgivare som attraherar och behåller medarbetare. ITAB arbetar för att säkerställa goda arbetsförhållanden både inom bolagen i koncernen, hos leverantörer och hos kunden.


ITAB respekterar mänskliga rättigheter och utgår från internationella konventioner om mänskliga rättigheter i styrningen av den dagliga verksamheten. Koncernens bolag respekterar medarbetarnas rättighet att organisera sig och att förhandla om kollektivavtal. Bolagen ska också respektera medarbetares rätt att avstå från att ingå i en fackförening. ITAB är öppen för att erbjuda kollektivavtal till medarbetare på de marknader där det är möjligt. Koncernen betalar rättvisa löner och förmåner i enlighet med relevanta normer i de länder där koncernen bedriver verksamhet. ITAB tolererar inte barnarbete eller arbete som utförs genom tvång eller hot om våld. Inga fall av barnarbete eller tvångsarbete har uppkommit under 2019.

 

Hälsa och säkerhet

ITAB verkar för att erbjuda en hälsosam och säker arbetsmiljö. Som producerande bolag är det viktigt att minimera risken för olyckor och arbetsskador. Inom ITAB-koncernen ansvarar respektive bolag för att säkerställa en trygg arbetsplats som lever upp till lokala regelverk. Varje år rapporterar bolagen in resultat till koncernledningen som sammanställer en rapport över medarbetarstatistik. Om avvikelser gällande antalet olyckor eller sjukskrivningar skulle uppkomma undersöks det vidare.


Under 2019 skedde en minskning av antalet olyckor till 92 olyckor att jämföra med 101 under år 2018. Vanligast av skadorna som rapporterats in var skärskador. Under 2019 kommer ITAB fortsätta arbetet med att se över säkerhetsrutinerna för de bolag som rapporterar högre antal olyckor.


Insatser sker på lokal nivå för att minska sjukfrånvaron inom bolaget som under 2019 ökade något till 3,0 % (2,5). Sjukfrånvaron följs upp och åtgärder vidtas i enheter med högre andel.

 

Kompetensutveckling och karriärmöjligheter

Motivation, trivsel, engagemang och delaktighet är centrala faktorer för att koncernens medarbetare skall kunna utvecklas inom ITAB-koncernen och är en viktig aspekt för att koncernen ska kunna fortsätta växa. Möjlighet att göra karriär och att vidareutbildas är avgörande för att attrahera och behålla medarbetare. Inom ITAB-koncernen är det varje chefs ansvar att medarbetarnas utveckling och karriär är i linje med individens och bolagets målsättningar. Detta följs upp med t ex kontinuerliga utvecklingssamtal. Karriärmöjligheter kan också innebära att medarbetare erbjuds tjänster hos systerbolag i koncernen för att på så sätt främja kompetensutveckling. Möjligheter finns att gå interna och externa utbildningar.


ITAB Academy och ACT programmet är några av initiativen som bedrivs på koncernnivå för att utveckla kompetensen hos medarbetare. De interna utbildningsprogrammen ger
medarbetare från bolagen i koncernen möjligheten att öka sina kunskaper om ITAB samt inom ledarskap och affärsutveckling. Programmet ACT innefattar en workshop med olika filmer. Målet är att alla anställda ska få en bild av ITABs ursprung, framtidens möjligheter, produkter och lösningar samt insikt i hållbarhetsprogrammet där tyngdpunkten läggs på ITABs värderingsplattform. Läs mer om ITAB Academy sidan 33 samt ACT program sidan 28-29 i Årsredovisningen 2019.

 

Goda arbetsvillkor i leverantörsledet

För ITAB som tillverkande företag är det viktigt att säkerställa att hänsyn tas till olika hållbarhetsaspekter genom hela värdekedjan. Därför sträcker sig också ITABs ansvar att säkerställa goda villkor till bolagets leverantörskedja. Koncernens bolag har framförallt leverantörer med verksamhet i Europa. ITAB har regelbundet dialog med sina viktigaste leverantörer om olika hållbarhets­aspekter.


Inom ITAB har respektive bolag egna riktlinjer och policys som reglerar krav som ställs på leverantörer. Sedan 2017 används också en ny koncernövergripande leverantörspolicy. Policyn gäller för samtliga bolag inom koncernen och fastställer grundläggande kriterier för samtliga av ITABs leverantörer.


ITAB-koncernen har ca 7000 leverantörer. Ett arbete gällande översyn och konsolidering av leverantörerna har påbörjats.

 

 

Anställdas arbetsvillkorGLOBALA MÅLEN: GODA ARBETSVILLKOR

ITAB kan bidra till mål 8 som rör anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. ITAB kan genom sitt ansvar i värdekedjan bidrar till förbättrade arbetsvillkor på de marknader som ITAB är verksam på och där ITABs snabba tillväxt skapar nya arbetstillfällen med en god arbetsmiljö.

Det sker bland annat för ITABs del inom området Goda arbetsvillkor som hanterar frågor som arbetsmiljö, hälsa och säkerhet.

 

 

 

 

INTERVJU MED ANNA BENJAMIN

Styrelseledamot ITAB


Vilka hållbarhetsfrågor är viktigast för ITAB?

 – För att ha en långsiktig hållbar verksamhet behöver vi balansera både det ekonomiska, sociala och miljöansvaret på ett optimalt sätt. Det går inte att fokusera på ett område och ignorera något annat.

 – Framöver behöver vi fortsätta utveckla hållbara butikskoncept och fortsätta arbeta med resurseffektivitet och att minimera vår klimatpåverkan.

 – Kompetenta och engagerade medarbetare är viktig fråga och vi behöver därför satsa på mångfald och att vara en attraktiv och modern arbetsplats, då yngre personer har helt andra förväntningar på sin arbetsplats idag.