Effektivitet i värdekedjan

Mål: ITAB ska vara ledande inom resurseffektiv produktion och transport

ITAB skall bidra till att hela värdekedjan uppnår en förbättrad effektivitet genom ansvarsfulla val av leverantörer, råvaror, produktionsprocesser och transporter. Koncernens bolag har under många år tagit ett miljömässigt och socialt ansvar för att eftersträva en långsiktigt hållbar verksamhet.

 

Hållbarhetskrav på leverantörer

Att säkerställa hållbarhet genom hela värdekedjan är viktigt för ITAB. Arbetet börjar oftast med att tillförsäkra att koncernens leverantörer bedriver sin verksamhet enligt ITABs hållbarhetskrav. ITAB arbetar sedan några år tillbaka med en leverantörspolicy som gäller för hela koncernen. Policyn beskriver grundläggande krav som ITAB ställer på sina leverantörer och inkluderar krav på leverantörernas miljöarbete. Under 2019 har cirka 721 (715) leverantörer granskats avseende miljökriterier.

 

Energieffektiv produktion

För ett producerande bolag som ITAB är det viktigt att minska koncernens energiförbrukning och att öka andelen förnybar energi. Att arbeta aktivt med detta görs både med miljö- och kostnadsperspektiv. Koncernens produktionsanläggningar har moderna system för att minska energiförbrukningen och för att öka effektiviteten av olika resurser. Flertalet av koncernens verksamheter har system där förnybar energi används. Arbetet med att minska energiförbrukningen bedrivs av respektive bolag i koncernen och samordning av arbetet sker på koncernnivå. Samtidigt sker ett kontinuerligt kunskapsutbyte med kunder där också samtal förs om ambitioner och förväntningar inom hållbarhet. Det pågår flera projekt som leder till minskad energiförbrukning. Ett projekt syftar till att minska uppvärmningskostnaderna i koncernens pulverlackeringsanläggningar. Åtgärder för detta kan exempelvis vara att använda cirkulära anläggningar för vattenförsörjning och att arbeta med metoder som tillåter lägre uppvärmning i förbehandlings- processen. Ett annat pågående projekt är att byta all belysning till LED-belysning vilket innebär 30-40% lägre energiförbrukning avseende belysning.

 

Transporter

En väsentlig del av koncernens indirekta utsläpp uppkommer vid transporter till och från produktionsanläggningarna. Koncernbolagen arbetar aktivt för att minska utsläpp och säkerställa effektiva transporter, där val av transportsätt beaktas både ur ett kostnads- och ett miljöperspektiv. Vid långdistanstransporter, från exempelvis Kina till Europa, används främst båt- och tågfrakter, flygfrakter undviks i möjligaste mån. Då ITAB har en lokal närvaro av produktionsanläggningar nära sina kunder bidrar detta till minskade transportsträckor till kunderna. Möjligheten att kunna producera lokalt för att minimera transporternas miljöpåverkan är en faktor som blivit allt viktigare i avtalsförhandlingar med kunder.

 

Hållbar konsumtion och produktionGLOBALA MÅLEN: EFFEKTIVITET I VÄRDEKEDJAN

Mål 12 handlar om hållbar konsumtion och produktion. Som leverantör till detaljhandel kan ITAB bidra till en förbättrad resurseffektivitet och förbättrade villkor kring miljöansvar och arbetsförhållanden i värdekedjorna.

Detta sker för ITABs del främst inom fokusområdet Effektivitet i värdekedjan som bland annat rör effektivitet kring energi- och materialfrågor tillsammans med ett övergripande socialt och miljömässigt ansvar i värdekedjan.