Affärsetik

Mål: ITAB ska upplevas som en ärligt och transparent aktör på marknaden och i samhället

Genom ITABs uppförandekod (Code of Conduct) har samtliga medarbetare ett tydligt regelverk för bland annat affärsetik. Delar av uppförandekoden har förmedlats till ITABs leverantörer i form av en koncernövergripande leverantörspolicy. ITAB har enligt uppförandekoden nolltolerans mot alla former av mutor, bestickning och korruption. ITAB utför regelbundet revision och utvärdering av intern kontroll i samtliga dotterbolag, vilket ger en rimlig försäkran om en ändamålsenlig och effektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering samt efterlevnad av lagar och förordningar.

 

Respektive bolags VD inom ITAB-koncernen är ansvarig för att säkerställa att lokala regelverk efterlevs. Samtliga ITABs medarbetare omfattas av den koncernövergripande Code of Conduct och alla skall också skriva under att de efterlever denna kod. Uppförandekoden behandlar bland annat att varje medarbetare är viktig, att koncernen erbjuder en hälsosam och säker arbetsmiljö och arbetar för en minskad miljöpåverkan. Den poängterar också att ITAB står för en rak och ärlig kommunikation och att alla medarbetare måste respektera affärsmässig sekretess. Om en fråga rörande affärsetik uppkommer på bolagsnivå finns det ett system för hur anställda ska rapportera direkt till koncernen och för hur frågorna ska hanteras. Vid årets utgång hade ca 97 % av koncernens anställda skrivit under Code of Conduct. ITABs mål är att samtliga personer i koncernen ska skriva under. Generellt gäller vid nyanställningar runt om i koncernens bolag att närmsta chef ansvarar för att säkerställa att medarbetaren tar del av och skriver under Code of Conduct.

 

I koncernen har inga kända fall av korruption uppdagats under året. ITAB har särskilda genomgångar och utbildningar avseende anti-korruption, främst i länder där koncernen har de största riskerna. Sedan slutet av 2017 finns också en koncernövergripande leverantörspolicy som innehåller grundläggande affärsetiska krav som ITAB ställer på sina leverantörer.

 

För att säkerställa att ITAB kommer att efterleva GDPRs regelverk framöver har under 2019 en GDPR-utbildning genomförts för de medarbetare som i sitt arbete hanterar persondata. Det stora värderingsarbetet WE ARE ITAB implementerades 2017. Under 2019 har, med ACT som plattform, värderingsarbetet utvecklats vidare för att öka kunskapen kring nuläge och för att förbereda koncernen på den stora förändring som detaljhandeln genomgår.

 

ITABs verktyg för intern kontroll har sin utgångspunkt i ramverket COSO. Detta är ett ramverk för att utvärdera ett företags interna kontroll över den finansiella rapporteringen. Ramverket effektiviserar arbetet med den interna kontrollen. Under året har internrevisionsprogrammet reviderats utifrån främst affärsmässiga risker. Internrevisionen omfattar numera också uppföljning av hållbarhetsprogrammet och Code of Conduct.

Fredliga och inkluderande samhällenGLOBALA MÅLEN: AFFÄRSETIK

Fokusområde Affärsetik bidrar främst till Mål 16 som hanterar fredliga och inkluderande samhällen där arbetet med antikorruption hör hemma.

ITAB kan genom sin nya Code of Conduct och genom sina nya kod för leverantörer bidra till att stärka integriteten i ITABs värdekedja och bidra till ett bättre samhällsklimat, mer fritt från korruption. 

 

  

 

INTERVJU MED ROY FRENCH

Senior Vice President MBU North Europe, ITAB 


Hur ofta involveras du i hållbarhetsrelaterade frågor? 

– På daglig basis. Vi arbetar mycket med hållbarhetsfrågor och hur de kan bidra till vår affär. För att attrahera och behålla våra kunder är det avgörande för oss att ha en tydlig strategi inom hållbarhetsområdet.

Hur är hållbarhet en del av ITABs erbjudande?

– Tidigare när vi talade om ITABs helhetserbjudande fokuserade vi på produktlivscykler som sträckte sig från ”vaggan till graven”. Nu talar vi om vårt erbjudande utifrån ett ”vagga-till-vagga” perspektiv. Idag startar vi våra designprocesser med hållbarhet i åtanke.

I produktionsanläggningarna arbetar vi för att reducera avfall och öka vår effektivitet. Därefter installerar vi våra produkter och säkerställer att hållbarhetsdimensionen finns i åtanke även i produktanvändningen. Slutligen försöker vi återanvända våra produkter om det är möjligt. Om inte, så återvinner vi det som är möjligt.