Delårsrapport 3 månader - 1 januari-31 mars 2023

Publicerad10 maj 2023

FÖRSTA KVARTALET (1 JAN-31 MAR 2023)

 • Nettoomsättningen minskade med 12 procent till 1 505 Mkr (1 716), varav den valutarensade försäljningen minskade med 15 procent.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) exkl. engångsposter om 0 Mkr (-11) uppgick till 138 Mkr (168) 1).
 • Rörelseresultatet uppgick till 70 Mkr (86) 1), vilket motsvarar en rörelsemarginal om till 4,7 procent (5,0).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 57 Mkr (80).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 41 Mkr (57).
 • Resultatet per aktie före respektive efter utspädning uppgick till 0,15 kr (0,25). 2)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8 Mkr (-59). 3)
 • Soliditeten vid kvartalets utgång uppgick till 53 procent (46). 2)
 • Nettoskulden exkl. leasingskulder uppgick till 490 Mkr (718). 3)

 

1) EBITDA respektive rörelseresultat för jämförelseperioden avseende det första kvartalet 2022 belastades med engångsposter om -11 respektive -21 Mkr. Engångsposterna består huvudsakligen av kostnader i samband med transformationsarbetet enligt ITABs strategi One ITAB.
2) Inklusive Verksamhet under avveckling.
3) Jämförelseperioder är ej omräknade avseende Verksamhet under avveckling.

 

HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN

 • ITAB lanserade i mars Onred, vår unika teknikplattform för detaljhandlare som kopplar samman koncernens portfölj av digitala och fysiska lösningar för ökad effektivitet och förbättrade butiksupplevelser.
 • Under kvartalet tecknades nya partnerskap med Rapitag, Signatrix och Theory+Practice i syfte att stärka ITABs ekosystem av partners som kompletterar koncernens portfölj av innovativa lösningar.
 • ITAB medverkade vid världens ledande detaljhandelsmässa EuroShop i Düsseldorf i månadsskiftet februari-mars, där koncernens tekniska lösningar inom grindar, butiksvägledning och checkouts fick mycket uppmärksamhet av såväl nya som existerande kunder.

 

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

 • ITABs årsstämma 2023 hålls i Jönköping idag den 10 maj 2023. Styrelsen föreslår bland annat en utdelning om 0,50 kr (-) per stamaktie för 2022.

 

VDs kommentarer –
STÄRKT BRUTTOMARGINAL TROTS LÄGRE OMSÄTTNING UNDER FÖRSTA KVARTALET

De tecken på avmattning och återhållsamhet hos kunder som vi såg i det fjärde kvartalet 2022 påverkade omsättningen negativt på de flesta av våra geografiska marknader under årets första kvartal och vi ser en tydlig konjunktureffekt. Den valutarensade omsättningen minskade med 15 procent jämfört med ett relativt starkt första kvartal föregående år. Samtidigt gav genomförda prishöjningar och en gynnsam produktmix med ökad försäljning av våra tekniska lösningar en jämförelsevis stark bruttomarginal för kvartalet. Vårt fokus under de kommande kvartalen är att stärka vår resultatutveckling genom anpassade kostnadsbesparande åtgärder samt riktade försäljningsinsatser.

Den minskade försäljningen var väntad efter den avvaktande efterfrågan under avslutningen av 2022 och vi startade aktiviteter för att stimulera försäljning och anpassa våra kostnader redan i utgången av 2022. Det är glädjande att se att våra unika och kundanpassade lösningar – inte minst för att förebygga svinn och stölder, öka den operativa effektiviteten och minska energiförbrukningen för detaljhandeln – fortsätter att skapa intresse hos våra kunder. På grund av den nuvarande ekonomiska utvecklingen med hög inflation och höjda räntenivåer är dock många detaljhandlare avvaktande i sina investeringsbeslut för nya butiker och uppgradering av existerande butiker.

ITABs medverkan vid världens ledande detaljhandelsmässa EuroShop i månadsskiftet februari-mars blev en stor framgång och ITAB utsågs till bästa utställare av mässans mer än 81 000 besökare. På EuroShop var det första gången vår strategi kommunicerades i fysisk form till våra kunder genom att ett antal kundunika lösningar. De nya samarbeten och lösningar som presenterades fick mycket uppmärksamhet av såväl nya som existerande kunder, vilket vi nu arbetar intensivt med att omvandla till nya affärer. Vi noterar även ett ökat intresse för våra lösningar från kunder utanför Europa, främst i Nordamerika och Australien.

Den minskade omsättningen påverkade resultatutvecklingen negativt och den relativt starka bruttomarginalen kunde inte kompensera för detta fullt ut. Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 70 Mkr (86), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 4,7 procent (5,0). Kostnaden för medverkan vid EuroShop har påverkat resultatet för kvartalet negativt.

Det är främst våra marginalförstärkande åtgärder med prisjusteringar, kontinuerlig översyn av kostnadsstrukturen samt gynnsam produktmix med ökad försäljning av våra tekniska lösningar, tjänster och energieffektiva belysningssystem som har stärkt vår bruttomarginal under det senaste året. Vår bedömning är fortsatt att vi är i bättre balans i förhållande till de kostnadsökningar vi upplevt men vi fortsätter kontinuerligt att justera vår prissättning vid behov. För att stärka resultatutvecklingen anpassar vi våra kostnader inom produktion, administration och försäljning, sammanfattar VD & Koncernchef Andréas Elgaard.

För VDs hela kommentarer, vänligen se delårsrapporten.

 

VERKSAMHET UNDER AVVECKLING
På grund av den ryska regimens invasion av Ukraina i februari 2022 har ITAB beslutat att avveckla sin verksamhet i Ryssland, vilken motsvarar cirka 2,5 procent av koncernens årsomsättning. I enlighet med IFRS 5 redovisas ITABs ryska verksamhet tills vidare som Verksamhet under avveckling i koncernens finansiella rapporter. Övrig verksamhet utgör Kvarvarande verksamhet. Kommentarer och siffror är relaterade till Kvar­varande verksamhet, om inget annat anges. Jämförelsesiffror i koncernens resultat­räkning har räknats om. För mer information, se Not 8 Verksamhet under avveckling i delårsrapporten.

 

Jönköping den 10 maj 2023

 

ITAB Shop Concept AB (publ)

 

Telefonkonferens den 10 maj 2023 kl. 10:30 CEST
ITAB anordnar en webbsänd telefonkonferens idag den 10 maj 2023 kl. 10:30 CEST där Andréas Elgaard, VD & Koncernchef, och Ulrika Bergmo Sköld, CFO, presenterar delårsrapporten för det första kvartalet 2023 och besvarar efterföljande frågor. Webblänk och telefonnummer finns på https://financialhearings.com/event/46049.

 

Informationen i denna rapport är sådan som ITAB Shop Concept AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning (EU nr. 596/2014). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 maj 2023 kl. 07:00 CEST.

 

Filer
file-iconITAB Delårsrapport Q1 2023 Sv
view-icondownload-icon
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andréas Elgaard, VD & Koncernchef
Telefon: 0732-32 16 35

Mats Karlqvist, Head of Investor Relations
Telefon: 070-660 31 32

ITAB Shop Concept AB (publ), Box 9054, SE-550 09 Jönköping, Sweden
itab.com, itabgroup.com

På ITAB hjälper vi kunder att förverkliga sin konsumentupplevelse med kunskap, lösningar och ett ekosystem av partners. Tillsammans med kunderna skapar vi effektiva lösningar som bidrar till smidiga och inspirerande upplevelser. Erbjudandet inkluderar designrådgivning, kundanpassad butiksinredning, kassadiskar, kundflödeslösningar, professionella belysningssystem och digitalt interaktiva lösningar för den fysiska butiken. ITAB omsätter cirka 6,7 miljarder SEK per år och har cirka 2 700 anställda. ITABs aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.