Bokslutskommuniké 2016

Publicerad7 feb 2017

Januari – december 2016

 • Intäkterna uppgick till 5 417 Mkr (5 193)
 • Rörelseresultatet uppgick till 466 Mkr (508) exklusive förvärvs-, integrations- och omstruktureringskostnader
 • Rörelseresultatet uppgick till 371 Mkr (508)
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 456 Mkr (476) exklusive förvärvs-, integrations- och omstruktureringskostnader
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 361 Mkr (476)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 260 Mkr (374)
 • Resultatet per aktie uppgick till 2,36 kr (3,44)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 396 Mkr (411)
 • Nettoskulden uppgick till 1 722 Mkr (721)
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 1,75 kr per aktie (1,67)

Oktober – december 2016

 • Intäkterna uppgick till 1 766 Mkr (1 354)
 • Rörelseresultatet uppgick till 142 Mkr (122) exklusive förvärvs-, integrations- och omstruktureringskostnader
 • Rörelseresultatet uppgick till 53 Mkr (122)
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 147 Mkr (114) exklusive förvärvs-, integrations- och omstruktureringskostnader
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 58 Mkr (114)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 30 Mkr (99)
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,21 kr (0,93)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 244 Mkr (243)
 • Nettoskulden uppgick till 1 722 Mkr (721)

Viktiga händelser 2016

 • Kostnader av engångskaraktär har belastat rörelseresultatet med 95 Mkr under året, varav 89 Mkr i Q4
 • ITAB har tecknat ett långsiktigt avtal med en av Europas större fackhandelskedjor om leverans av belysning
 • ITAB har förvärvat La Fortezza Group med huvudkontor i Italien
 • ITAB har förvärvat Pikval Group i Finland, MB Shop Design i Hillerstorp och LICHTSPIEL i Tyskland
 • ITAB ska leverera en testinstallation av självutcheckningssystemet EasyFlow till en stor dagligvarukedja i USA
 • Uppdelning av ITABs aktier (split) 3:1 den 26 maj 2016

Informationen är sådan som ITAB Shop Concept AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Denna information lämnades för offentliggörande den 7 februari 2017 kl. 14.00. 

Filer
file-iconITAB Bokslutskommuniké 2016
view-icondownload-icon
För ytterligare information, tag kontakt med:

ITAB Shop Concept AB 
CEO  Ulf Rostedt 
Telefon:  46 36 31 73 00
Mobil:  46 70 694 86 82

Box 9054, SE-550 09 JÖNKÖPING   
Telefon: 46 [0]36 31 73 00
www.itab.se

ITAB Shop Concept AB (publ) erbjuder kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika konceptinredningar, kassadiskar, självutcheckningssystem och professionella belysningssystem. Bland kunderna finns de ledande aktörerna i större delen av Europa. ITAB är marknadsledande inom kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en av Europas största leverantörer av butiksinredning och belysningssystem. ITAB har cirka 3 600 anställda och hade 2016 en årsomsättning på 5 417 Mkr. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.