Bokslutskommuniké 12 månader - 1 januari-31 december 2022

Publicerad8 feb 2023

VERKSAMHET UNDER AVVECKLING
I denna rapport redovisas ITABs ryska verksamhet som Verksamhet under avveckling i enlighet med IFRS 5. Övrig verksamhet utgör Kvarvarande verksamhet. Kommentarer och siffror är relaterade till Kvarvarande verksamhet, om inget annat anges. Jämförelsesiffror i koncernens resultaträkning har räknats om. För mer information, se ”Verksamhet under avveckling” och ”Redovisningsprinciper” i bokslutskommunikén.

 

FJÄRDE KVARTALET (1 OKT-30 DEC 2022)

 • Nettoomsättningen minskade med 1 procent till 1 702 Mkr (1 722), varav den valutarensade försäljningen minskade med 6 procent.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) exkl. engångsposter om -1 Mkr (-70) uppgick till 170 Mkr (183). 1)
 • Rörelseresultatet uppgick till 91 Mkr (35) och rörelsemarginalen till 5,3 procent (2,1). Rörelseresultatet har belastats med engångsposter om -1 Mkr (-79). 1)
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 76 Mkr (30).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 58 Mkr (20).
 • Resultatet per aktie före respektive efter utspädning uppgick till 0,30 kr (0,09). 2, 3)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 469 Mkr (-92). 3)

 

RÄKENSKAPSÅRET (1 JAN-31 DEC 2022)

 • Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 6 868 Mkr (6 087), varav den valutarensade försäljningen ökade med 8 procent.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) exkl. engångsposter om -30 Mkr (-157) uppgick till 704 Mkr (644). 1)
 • Rörelseresultatet uppgick till 403 Mkr (216) och rörelsemarginalen till 5,9 procent (3,6). Rörelseresultatet har belastats med engångsposter om -40 Mkr (-166). 1)
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 348 Mkr (147).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 243 Mkr (95).
 • Resultatet per aktie före respektive efter utspädning uppgick till 0,78 kr (0,50). 2, 3)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 542 Mkr (-165). 3)
 • Soliditeten vid årets utgång uppgick till 48 procent (46). 3)
 • Nettoskulden exkl. leasingskulder uppgick till 399 Mkr (609). 4)

 

1) Engångsposter består huvudsakligen av kostnader i samband med transformationsarbetet enligt ITABs strategi One ITAB.
2) Se Not 6 i bokslutskommunikén för information om genomförda ny- och kvittningsemissioner.
3) Inklusive Verksamhet under avveckling.
4) Jämförelseperioder är ej omräknade avseende Verksamhet under avveckling.

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 2022

 • Förvärv av Checkmark, en av de ledande leverantörerna av tekniklösningar inom bland annat kassadiskar i Norden, stärker ITABs marknadsposition ytterligare.
 • På grund av invasionen av Ukraina har beslut fattats att avveckla ITABs verksamhet i Ryssland.
 • Styrelsen fastställde i samband med årsbokslutet för 2021 nya finansiella mål för koncernen som sätter fokus på hållbar tillväxt, ökad lönsamhet och kapitaleffektivitet.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 0,50 kr (-) per stamaktie för 2022.

 

VDs kommentarer –
STARKT KASSAFLÖDE OCH FÖRBÄTTRAT RESULTAT TROTS ETT UTMANANDE 2022

Stabil efterfrågan på marknaden och genomförda prishöjningar under året bidrog till en positiv resultatutveckling och stärkt kassaflöde trots en omvärld som präglats av stor osäkerhet, vilket medfört operativa utmaningar och osäkerhet kring den ekonomiska utvecklingen för våra kunder och därmed också ITAB. Den valutarensade tillväxten uppgick till 8 procent under 2022, varav den organiska tillväxten uppgick till 6 procent och  förvärvet av Checkmark under inledningen av året bidrog med 2 procent. Vårt fokus är att bidra till förbättrad operativ effektivitet för detaljhandeln med våra lösningar, vilket under året stärkt vår position på marknaden.

Vi har under de gångna kvartalen ingått flera nya avtal med såväl existerande som nya kunder inom olika delar av detaljhandeln på samtliga våra geografiska marknader avseende både nya butiker och uppgraderingar av befintliga butiker. Vi ser här att fler och fler kunder får upp ögonen för våra unika och kundanpassade lösningar som sparar energi, minskar svinn, ökar den operativa effektiviteten och förbättrar upplevelsen i kundmötet. Samtliga kundgrupper redovisar ökad försäljning och geografiskt är det Centraleuropa som bidragit mest till koncernens omsättningsökning under 2022. Av ITABs tre lösningsområden utvecklades framförallt försäljningen inom Retail Technology samt Retail Lighting positivt under året.

ITABs nettoomsättning och resultat för det fjärde kvartalet 2022 nådde inte riktigt de starka jämförelsesiffrorna för motsvarande kvartal 2021 rensat för jämförelsestörande poster men det rapporterade rörelseresultatet steg till 91 Mkr jämfört med 35 Mkr. Det är glädjande att lyfta fram vårt starka kassaflöde för det fjärde kvartalet om 469 Mkr.

Justerat för engångsposter uppgick rörelseresultatet för 2022 till 443 Mkr (382), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 6,4 procent (6,3). Motsvarande resultat efter finansiella poster ökade med 24 procent till 388 Mkr (313). Som vi beskrev i den förra delårsrapporten har vi endast en marginell påverkan av engångsposter under det andra halvåret eftersom genomförandet av den första fasen av One ITAB-transformationen avslutades under 2022. Vårt rapporterade resultat efter finansiella poster ökade med 137 procent till 348 Mkr (147).

Det är främst våra marginalförstärkande åtgärder med prisjusteringar, vår kontinuerliga översyn av kostnadsstrukturen samt en gynnsam produktmix med ökad
försäljning av våra tekniska lösningar, tjänster och energieffektiva belysningslösningar som har stärkt vårt resultat under året. Vår bedömning är fortsatt att vi är i bättre balans i förhållande till de kostnadsökningar vi upplevt under året men vi fortsätter kontinuerligt att justera vår prissättning vid behov.

Styrelsen fastställde nya finansiella mål för koncernen i samband med årsbokslutet för 2021. Målen mäts som ett genomsnitt över en  konjunkturcykel men det är ändå glädjande att konstatera att det gångna året inneburit positiva förflyttningar mot samtliga dessa mål. Vår valutarensade nettoomsättning ökade med 8 procent under 2022, vilket är väl i linje med målsättningen om 4-8 procents tillväxt, samtidigt som EBIT-marginalen ökade från 3,6 till 5,9 procent. Detta kan jämföras med målet om 7-9 procent i marginal. Vår andel cash conversion uppgick under året till 81 procent jämfört med målsättningen om > 80 procent. Vi fortsätter härigenom vårt fokus på hållbar tillväxt, ökad lönsamhet och kapitaleffektivitet över tid. Utdelningspolicyn är att dela ut minst 30 procent av resultatet efter skatt över tid och baserat på vår starka finansiella position har styrelsen beslutat att föreslå en utdelning om 0,50 kr per stamaktie för 2022, vilket motsvarar knappt 65 procent av årets resultat, sammanfattar VD & Koncernchef Andréas Elgaard.

För VDs hela kommentarer, vänligen se bokslutskommunikén.

 

Jönköping den 8 februari 2023

 

ITAB Shop Concept AB (publ)

 

Telefonkonferens den 8 februari 2023 kl. 10:30 CET
ITAB anordnar en webbsänd telefonkonferens idag den 8 februari 2023 kl. 10:30 CET där Andréas Elgaard, VD & Koncernchef, och Ulrika Bergmo Sköld, CFO, presenterar bokslutskommunikén för 2022 och besvarar efterföljande frågor. Webblänk och telefonnummer finns på https://financialhearings.com/event/43992.

 

 

Informationen i denna rapport är sådan som ITAB Shop Concept AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning (EU nr. 596/2014). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 februari 2023 kl. 07:00 CET.

 

Filer
file-iconITAB Bokslutskommuniké Q4 2022 Sv
view-icondownload-icon
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andréas Elgaard, VD & Koncernchef
Telefon: 0732-32 16 35

Mats Karlqvist, Head of Investor Relations
Telefon: 070-660 31 32

ITAB Shop Concept AB (publ), Box 9054, SE-550 09 Jönköping, Sweden
itab.com, itabgroup.com

På ITAB hjälper vi kunder att förverkliga sin konsumentupplevelse med kunskap, lösningar och ett ekosystem av partners. Tillsammans med kunderna skapar vi effektiva lösningar som bidrar till smidiga och inspirerande upplevelser. Erbjudandet inkluderar designrådgivning, kundanpassad butiksinredning, kassadiskar, kundflödeslösningar, professionella belysningssystem och digitalt interaktiva lösningar för den fysiska butiken. ITAB omsätter cirka 6,9 miljarder SEK per år och har cirka 2 900 anställda. ITABs aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.