KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I ITAB SHOP CONCEPT AB (PUBL)

Publicerad8 maj 2020

Årsstämman har avhållits med aktieägarna i ITAB Shop Concept AB (publ) den 8 maj 2020.

VINSTDISPOSITION

Stämman beslutade att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2019 och att disponibla medel ska överföras i ny räkning.

STYRELSE

Till styrelseledamöter omvaldes Anna Benjamin, Jan Frykhammar, Petter Fägersten, Anders Moberg och Fredrik Rapp samt nyvaldes Eva Karlsson, Roberto Monti och Ruthger de Vries. Till styrelsens ordförande utsågs Anders Moberg.

REVISORER

Registrerade revisionsbolaget Ernst & Young valdes till revisorer för en mandatperiod om ett år. Noterades gjordes att revisionsbolaget uppgett att auktoriserade revisorn Joakim Falck kommer att utses till huvudansvarig revisor.

VALBEREDNINGStämman beslutade att till valberedning utse Anders Rudgård (ordförande), Fredrik Rapp och Ulf Hedlundh att utgöra valberedningen inför årsstämma 2021.STYRELSEARVODEN
Stämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med sammanlagt 2.250.000 kr, att fördelas med 500.000 kr till styrelsens ordförande och 250.000 kr vardera till styrelsens övriga ledamöter.BEMYNDIGANDE OM NYEMISSIONStämman beslutade att bemyndiga styrelsen att i samband med företagsförvärv fatta beslut om att nyemittera aktier och/eller konvertibler av serie B till högst en tiondel av bolagets utgivna aktier av serie B. Styrelsen skall vid ett eller flera tillfällen kunna fatta sådana beslut intill årsstämma 2021.FÖRVÄRV OCH ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIERStämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete med bolagets kapitalstruktur och, om så skulle bedömas lämpligt, möjliggöra incitamentsprogram för koncernens anställda eller förvärv av verksamhet genom betalning med bolagets aktier. Styrelsen skall vid ett eller flera tillfällen kunna fatta sådana beslut att verkställas före årsstämman 2021.
RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNINGSVILLKOR TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVAREStämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Styrelsens förslag innebär att riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2020. Riktlinjerna ska främja bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.Mer information om riktlinjer för ersättningsvillkor till ledande befattningshavare återfinns genom nedan länk;

https://itabgroup.com/sv/bolagsstyrning/arsstamma/arsstamma-2020/  Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. 

EKONOMISK INFORMATIONITAB Shop Concept AB (publ) avser att lämna följande information för verksamhetsåret 2020.

Delårsrapport januari-juni: 10 juli 2020

Delårsrapport januari-september: 27 oktober 2020

Bokslutskommuniké: 9 februari 2021

Årsredovisning: mars/april 2021

Årsstämma: maj 2021

 

Jönköping den 8 maj 2020

Styrelsen

Filer
file-iconRelease
view-icondownload-icon
För ytterligare information, tag kontakt med:

ITAB Shop Concept AB 
CEO Andréas Elgaard
Telefon:  +46 36 31 73 00
Mobil:    +46 73 232 16 35

Box 9054, SE-550 09 JÖNKÖPING   
Telefon: +46 36 31 73 00
www.itab.com, www.itabgroup.com 

ITAB Shop Concept AB (publ) erbjuder kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika koncept, kassadiskar, självutcheckningssystem, digitala produkter och professionella belysningssystem. Bland kunderna finns de ledande aktörerna i större delen av Europa. ITAB är marknadsledande inom kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en av Europas största leverantörer av butiksinredning och belysningssystem. ITAB har cirka 3 200 anställda och hade 2019 en årsomsättning på 6 064 Mkr. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.