Årsstämma 2020

Årsstämman ägde rum fredagen den 8 maj 2020, kl. 15.00 i ITABs lokaler på Instrumentvägen 2 i Jönköping.

 

Se VD Andréas Elgaards framförande nedan.

 

 

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I ITAB SHOP CONCEPT AB (PUBL)

 

VINSTDISPOSITION

Stämman beslutade att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2019 och att disponibla medel ska överföras i ny räkning.

STYRELSE

Till styrelseledamöter omvaldes Anna Benjamin, Jan Frykhammar, Petter Fägersten, Anders Moberg och Fredrik Rapp samt nyvaldes Eva Karlsson, Roberto Monti och Ruthger de Vries. Till styrelsens ordförande utsågs Anders Moberg.

REVISORER

Registrerade revisionsbolaget Ernst & Young valdes till revisorer för en mandatperiod om ett år. Noterades gjordes att revisionsbolaget uppgett att auktoriserade revisorn Joakim Falck kommer att utses till huvudansvarig revisor.

VALBEREDNING

Stämman beslutade att till valberedning utse Anders Rudgård (ordförande), Fredrik Rapp och Ulf Hedlundh att utgöra valberedningen inför årsstämma 2021.

STYRELSEARVODEN

Stämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med sammanlagt 2.250.000 kr, att fördelas med 500.000 kr till styrelsens ordförande och 250.000 kr vardera till styrelsens övriga ledamöter.

BEMYNDIGANDE OM NYEMISSION

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att i samband med företagsförvärv fatta beslut om att nyemittera aktier och/eller konvertibler av serie B till högst en tiondel av bolagets utgivna aktier av serie B. Styrelsen skall vid ett eller flera tillfällen kunna fatta sådana beslut intill årsstämma 2021.

FÖRVÄRV OCH ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete med bolagets kapitalstruktur och, om så skulle bedömas lämpligt, möjliggöra incitamentsprogram för koncernens anställda eller förvärv av verksamhet genom betalning med bolagets aktier. Styrelsen skall vid ett eller flera tillfällen kunna fatta sådana beslut att verkställas före årsstämman 2021.

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNINGSVILLKOR TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Styrelsens förslag innebär att riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2020. Riktlinjerna ska främja bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.

Mer information om riktlinjer för ersättningsvillkor till ledande befattningshavare återfinns nedan.

Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. 


EKONOMISK INFORMATION


ITAB Shop Concept AB (publ) avser att lämna följande information för verksamhetsåret 2020.

Delårsrapport januari-juni: 10 juli 2020

Delårsrapport januari-september: 27 oktober 2020

Bokslutskommuniké: 9 februari 2021

Årsredovisning: mars/april 2021

Årsstämma: maj 2021

 

Jönköping den 8 maj 2020

Styrelsen