Januari-mars 2016

Publicerad11 maj 2016

Januari – mars 2016

 • Intäkterna uppgick till 1 089 Mkr (1 151)

 • Rörelseresultatet uppgick till 81 Mkr (95)

 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 76 Mkr (90)

 • Resultatet efter skatt uppgick till 58 Mkr (68)

 • Resultatet per aktie uppgick till 1,64 kr (1,86)

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick til 18 Mkr (0)

 • Nettoskulden uppgick till 731 Mkr (931)

Viktiga händelser

 • ITAB har ingått ett treårigt avtal med Co-operative Group i Storbritannien om leverans av butiksinredning

Viktiga händelser efter periodens slut

 • ITAB har genom dotterbolag förvärvat LICHTSPIEL Lichtprojekte und Design GmbH i Tyskland

 • ITAB levererar en testinstallation av självutcheckningssystemet EasyFlow till en stor dagligvarukedja i USA

 • ITAB har förvärvat MB Shop Design i Hillerstorp

Informationen är sådan som ITAB Shop Concept AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Denna information lämnades för offentliggörande den 11 maj 2016 kl. 13.00.

Filer
file-iconITAB delårsrapport januari-mars 2016
view-icondownload-icon
För ytterligare information, tag kontakt med:

ITAB Shop Concept AB 
CEO  Ulf Rostedt 
Telefon:  46 36 31 73 00
Mobil:  46 70 694 86 82

Box 9054, SE-550 09 JÖNKÖPING   
Telefon: 46 [0]36 31 73 00
www.itab.se

ITAB Shop Concept AB är noterat vid Nasdaq OMX Stockholm och erbjuder kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika konceptinredningar, kassadiskar, självutcheckningssystem och professionella belysningssystem. Bland kunderna finns de ledande aktörerna i större delen av Europa. ITAB är marknadsledande inom kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en av Europas största leverantörer av butiksinredning och belysningssystem. Koncernen har cirka 2 900 anställda, och omsatte 5 193 Mkr 2015.