Delårsrapport 3 månader – 1 januari-31 mars 2022

Publicerad10 maj 2022

FÖRSTA KVARTALET (1 JAN-31 MAR 2022)

 • Nettoomsättningen ökade med 16 procent till 1 773 Mkr (1 523), varav den valutarensade försäljningen ökade med 12 procent.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) exkl. engångsposter om -11 Mkr (-14) uppgick till 175 Mkr (179). 1)
 • Rörelseresultatet uppgick till 92 Mkr (102) och rörelsemarginalen till 5,2 procent (6,7). Rörelseresultatet har belastats med engångsposter om -21 Mkr (-14). 1)
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 87 Mkr (69).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 61 Mkr (50).
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,25 kr (0,38). 2)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -59 Mkr (102).
 • Soliditeten vid kvartalets utgång uppgick till 46 procent (43).
 • Nettoskulden exkl. leasingskulder uppgick till 718 Mkr (222).

1) Engångsposter består huvudsakligen av kostnader i samband med transformationsarbetet enligt ITABs strategi One ITAB.
2) I samband med ITABs rekapitalisering 2021 ökade antalet aktier med 115 716 762 till totalt 218 100 192 aktier.

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN

 • Förvärv av Checkmark, en av de ledande leverantörerna av tekniklösningar inom bland annat kassadiskar i Norden, stärker ITABs marknadsposition ytterligare.
 • På grund av invasionen av Ukraina har beslut fattats att avveckla ITABs nuvarande verksamhet i Ryssland. Verksamheten motsvarar cirka 2,5 procent av koncernens årsomsättning.
 • Styrelsen fastställde i samband med årsbokslutet för 2021 nya finansiella mål för koncernen som sätter fokus på hållbar tillväxt, ökad lönsamhet och kapitaleffektivitet.

 

VDs kommentarer –
RESULTAT I LINJE MED FÖREGÅENDE ÅR I EN UTMANANDE OMVÄRLD

Det första kvartalet 2022 uppvisade god efterfrågan och ett resultat i linje med föregående år, trots utmaningar i omvärlden som lett till brister på kritiska komponenter samt stigande kostnader för insatsvaror. Under kvartalet har vi stärkt vår marknadsposition inom tekniklösningar såsom kassadiskar genom förvärvet av Checkmark i Finland. På grund av den ryska regimens invasion av Ukraina fattade vi i början av mars beslut om att avveckla koncernens nuvarande verksamhet i Ryssland.

Efterfrågan var god under det första kvartalet och koncernen redovisar en organisk tillväxt om cirka 11 procent. Detta är ett resultat av prisökningar och en stabil underliggande efterfrågan på flera av våra geografiska marknader och kundgrupper. Resultatet påverkades positivt av omsättningsökningen medan försörjningsstörningar i kombination med hög inflation påverkade bruttomarginalen negativt. Omfattande nedstängningar i Kina på grund av Covid-19 pandemin skapar problem i varuförsörjningen och påverkade resultatet negativt. Vi har under de gångna kvartalen kontinuerligt justerat våra priser samt vidtagit andra kostnadsbesparande åtgärder för att balansera för negativa resultateffekter i verksamheten. Kostnadsökningarna är för närvarande mycket snabba och mer oförutsägbara än tidigare och vi fortsätter att löpande anpassa våra priser men är ännu inte i fas. Justerat för engångsposter ökade resultat efter finansiella poster med 30 procent, sammanfattar VD & Koncernchef Andréas Elgaard.

För hela VDs kommentarer, vänligen se delårsrapporten.

 

Jönköping den 10 maj 2022

 

ITAB Shop Concept AB (publ)

 

Telefonkonferens den 10 maj 2022 kl. 10:30 CEST
ITAB anordnar en telefonkonferens idag den 10 maj 2022 kl. 10:30 CEST där Andréas Elgaard, VD & Koncernchef, och Ulrika Bergmo Sköld, CFO, presenterar delårsrapporten för det första kvartalet 2022 och besvarar efterföljande frågor. Webblänk och telefonnummer finns på https://financialhearings.com/event/43989.

 

  

Informationen i denna rapport är sådan som ITAB Shop Concept AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning (EU nr. 596/2014). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 maj 2022 kl. 07:00 CEST.

 

Filer
file-iconITAB Delårsrapport Q1 2022 Sv
view-icondownload-icon
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andréas Elgaard, VD & koncernchef
Telefon: 0732-32 16 35

Mats Karlqvist, Head of Investor Relations
Telefon: 070-660 31 32

ITAB Shop Concept AB (publ), Box 9054, SE-550 09 Jönköping, Sweden
itab.com, itabgroup.com

På ITAB hjälper vi kunder att förverkliga sin konsumentupplevelse med kunskap, lösningar och ett ekosystem av partners. Tillsammans med kunderna skapar vi effektiva lösningar som bidrar till smidiga och inspirerande upplevelser. Erbjudandet inkluderar designrådgivning, kundanpassad butiksinredning, kassadiskar, kundflödeslösningar, professionella belysningssystem och digitalt interaktiva lösningar för den fysiska butiken. ITAB omsätter cirka 6,5 miljarder SEK per år och har cirka 2 900 anställda. ITABs aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.