Bokslutskommuniké januari – december 2020

Publicerad9 feb 2021

DELÅRSPERIODEN JANUARI–DECEMBER 2020

 • Intäkterna minskade med -12 % till 5 323 Mkr (6 064)
 • Rörelseresultatet uppgick till 112 Mkr (257)
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 0 Mkr (174)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -22 Mkr (120)
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,21 kr (1,17)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 811 Mkr (478)

Under 2020 har resultatet efter finansiella poster påverkats med -208 Mkr (16) avseende engångsposter.

 • EBITDA exkl engångsposter uppgick till 578 Mkr (516)

   

OKTOBER–DECEMBER 2020

 • Intäkterna minskade med -1,0 % till 1 507 Mkr (1 517)
 • Rörelseresultatet uppgick till -46 Mkr (-39)
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -85 Mkr (-63)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -77 Mkr (-58)
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,74 kr (-0,57)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 300 Mkr (238)

Under fjärde kvartalet 2020 har resultatet efter finansiella poster påverkats med -154 Mkr (-46) avseende engångsposter.

 • EBITDA exkl engångsposter uppgick till 172 Mkr (90) 
 • Nettoskulden uppgick till 1 748 Mkr (2 509)
 • Nettoskulden exkl. leasing uppgick till 1 092 Mkr (1 746)

   

VIKTIGA HÄNDELSER JANUARI–DECEMBER 2020

 • Delårsperioden överskuggas av Covid-19 pandemin. Omfattande åtgärder i form av kostnadsjusteringar, varsel, permitteringar samt uppsägningar har vidtagits för att anpassa den operativa verksamheten (se sid. 5).
 • ITAB har omförhandlat villkoren för kreditfacilitetsavtalen och har ingått kortfristiga aktieägarlån (se sid. 5).
 • Ny CFO och ny COO har utsetts.
 • ITAB och Ombori har utvecklat nästa generation av Ombori Grid, en digital plattform som kommer stödja retailers i sina ambitioner att skapa sömlösa multichannel-upplevelser.
 • ITAB har utsett rådgivare för översyn av sina finansiella möjligheter att transformera verksamheten och förtydliga sin marknadsposition som den ledande leverantören av lösningar för retail.
 • ITABs styrelse har beslutat att stärka företagets balansräkning genom att tillföra nytt kapital. Detta för att bidra till större finansiell flexibilitet samt för att finansiera transformationsplanen One ITAB.
 • ITAB Shop Concept AB:s (publ) italienska dotterbolag ITAB La Fortezza s.p.a. har den 8:e oktober 2020 ingått avtal med Cefla soc. coop. om att förvärva 81% av Ceflas affärsenhet för retaillösningar.
 • ITAB meddelar sin avsikt att genomföra en rekapitalisering genom en företrädesemission om 768 MSEK och tillskottet av en ny, aktiv och långsiktig huvudägare.

 

Denna information är sådan information som ITAB Shop Concept AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lag om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 13.00 den 9 februari 2021.

Filer
file-iconRelease
view-icondownload-icon
För ytterligare information, tag kontakt med:
ITAB Shop Concept AB 
Ulrika Bergmo Sköld, CFO
Telephone:  036 31 73 00
Mobile:  0732 30 05 98
Box 9054, SE-550 09 JÖNKÖPING
itab.com, itabgroup.com 
 

På ITAB hjälper vi kunder att förverkliga sin konsumentupplevelse med kunskap, lösningar och ett ekosystem av partners. Tillsammans med kunderna skapar vi effektiva lösningar som bidrar till smidiga och inspirerande upplevelser. Erbjudandet inkluderar designrådgivning, kundanpassad butiksinredning, kassadiskar, kundflödeslösningar, professionella belysningssystem och digitalt interaktiva lösningar för den fysiska butiken. ITAB har cirka 2 900 anställda och årsomsättningen uppgick 2020 till 5 323 Mkr. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.