Bokslutskommuniké Januari - december 2017

Publicerad6 feb 2018

OKTOBER– DECEMBER 2017

 • Intäkterna uppgick till 1 641 Mkr (1 766)
 • Rörelseresultatet uppgick till 118 Mkr (53)
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 99 Mkr (58)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 80 Mkr (30)
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,77 kr (0,21)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 180 Mkr (244)
 • Nettoskulden uppgick till 2 130 Mkr (1 722)

JANUARI – DECEMBER 2017

 • Intäkterna uppgick till 6 381 Mkr (5 417)
 • Rörelseresultatet uppgick till 500 Mkr (371)
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 432 Mkr (361)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 329 Mkr (260)
 • Resultatet per aktie uppgick till 3,11 kr (2,36)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 190 Mkr (396)
 • Nettoskulden uppgick till 2 130 Mkr (1 722)
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 1,75 kr per aktie (1,75).
 • Några större fackhandelskedjor framförallt med säte i Skandinavien har investerat mindre och utvärderar nya lösningar.
 • Stark bruttomarginal ger långsiktiga förutsättningar för produktutveckling och marknadssatsningar.
 • Stort intresse för ITABs digitala erbjudande och ökad effektivitet i butik.
 • Koncernen har påverkats positivt med en nettoeffekt om 35 Mkr avseende omvärdering av tilläggsköpeskilling samt strukturkostnader. Under 2016 belastades koncernen med kostnader av engångskaraktär om 95 Mkr.


Denna information är sådan information som ITAB Shop Concept AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 15.00 den 6 februari 2018.

Filer
file-iconITAB Bokslutskommuniké 2017
view-icondownload-icon
För ytterligare information, tag kontakt med:

ITAB Shop Concept AB 
CEO  Ulf Rostedt 
Telefon:  46 36 31 73 00
Mobil:  46 70 694 86 82

Box 9054, SE-550 09 JÖNKÖPING   
Telefon: 46 [0]36 31 73 00
www.itab.se

ITAB Shop Concept AB (publ) erbjuder kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika konceptinredningar, kassadiskar, självutcheckningssystem och professionella belysningssystem. Bland kunderna finns de ledande aktörerna i större delen av Europa. ITAB är marknadsledande inom kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en av Europas största leverantörer av butiksinredning och belysningssystem. ITAB har cirka 3 600 anställda och hade 2017 en årsomsättning på 6 381 Mkr. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.