ITAB

Tio år i sammandrag

Omsättning

De senaste 10 åren har ITAB ökat omsättningen från 2 748 Mkr till 6 064 Mkr vilket motsvarar en genomsnittlig årlig omsättningsökning på 9 %. Under åren har ett antal strategiska förvärv, inom ramen för den tydliga tillväxtstrategin, genomförts. Förvärv i Tyskland samt förvärv av Nordic Light, New Store Europe och La Fortezza Group har bidragit positivt till omsättningsförändringen. Genom åren har flera långsiktiga avtal slutits med ledande butikskedjor. Dessa ligger till grund för positionen som en av de ledande kompletta leverantörerna av butikskoncept i Europa. Arbetet med att skapa mer effektiva lösningar i butik och för butiksetableringsprocessen är viktigt för koncernens tillväxt liksom helhetserbjudandet.

 

Lönsamhet

För att skapa hållbar och lönsam verksamhet över tid har effektivitet i värdekedjan prioriterats. I början av tioårsperioden 2010 var rörelseresultatet 62 Mkr vilket var den lägsta nivån under perioden. Som högst var rörelseresultatet 508 Mkr (2015). Rörelsemarginalen har varierat mellan som lägst 2,2 % (2010) och som högst 9,8 % (2015). Rörelsemarginalnivån förbättrades succesivt under tioårsperiodens första del vilket främst berodde på det långsiktiga arbetet som gjordes med att stärka bruttomarginalen genom effektiviseringsarbete. Marginalutvecklingen be-rodde också på ökad beläggning i koncernens produktionsanläggningar samt synergieffekter i samband med förvärv. De senare årens lägre rörelsemarginal beror främst på en avstannande tillväxt hänförlig till en förändrad marknad med pressad prisnivå som följd. Även kostnader i samband med implementering av ett större koncernövergripande effektiviseringsprogram har påverkat rörelsemarginalen negativt.

 

Investeringar

Nettoinvesteringarna, exklusive företagsförvärv, har under perioden uppgått till som mest tre procent av omsättningen. De har främst bestått av maskinutrustning med fokus på obemannad drift, högt resursutnyttjande och främsta tekniska utveckling. Investeringar hänförliga till företagsförvärv har främst inriktats på att förstärka positionen som en komplett leverantör av butiksinredning till koncernens utvalda marknader samt att förstärka och komplettera innehållet i produktportföljen inom prioriterade områden.