Historisk utveckling

Entreprenörskap som grund för expansion

Genom organisk tillväxt och strategiskt planerade företagsförvärv är ITAB idag en av Europas ledande aktörer inom butiksinredning och utrustning. Med målmedvetenhet och successiv tillväxt har en koncern med  marknadsnärvaro i stora delar av Europa vuxit fram. Idag är ITAB en av Europas starkaste aktörer på sitt område.

 

ITABs ursprung och grund

Grunden till ITAB lades när entreprenören Tord Johansson i slutet av 70-talet gjorde sitt examensarbete på neonrörstillverkaren ITAB. Bolaget hade svårigheter och när arbetet redovisade för ägarna, som innehöll synpunkter om förändring, erbjöds han köpa större delen av bolaget. Tord tackade ja och blev majoritetsägare i bolaget. De första uppdragen blev att övertyga banken om fortsatt samarbete och bredda kundunderlaget.

Kundbearbetning utanför Sverige inleddes. Produktutveckling utifrån befintlig teknik startade för att öka produktutbudet och få möjlighet att sälja till fler branscher. Bolaget började marknads­anpassa produkter på ett sätt man inte gjort tidigare. Större utmaningar affärsmässigt genomfördes för att höja omsättning och öka lönsamheten. Mellan åren 1979-1984 dubblades omsättning för varje år.

Året 1987 genomfördes förvärv av bolag inom annan bransch. Förvärv med den tanken fortsatte och det formades tre ben inom koncernen som då hette ITAB Industri, nuvarande Xano Industri. Under 90-talet förvärvades bolag utanför Sverige, i Norge och Danmark. Fler förvärv genomfördes och inredningsdelen fortsatte att växa. 

Expansionen fortsatte och år 2004 delades inredningsdelen ut ifrån ITAB Industri och ITAB Shop Concept bildades som en egen koncern och noterades på First North. Under åren 2008/2009 skedde en nedgång lönsamhetsmässigt. Bolaget började arbeta ännu mer med lönsamhetsförbättring och produktutveckling. Detta blev ett viktigt avstamp för den tillväxtresa med lönsamhet som koncernen gjort.

Med målmedvetenhet och successiv tillväxt har en koncern med marknadsnärvaro i stora delar av Europa vuxit fram. Viktiga element för tillväxt har varit kundstocken, produktportföljen och geografin.

Förvärv av bolag med liknande ursprung

ITAB har genom åren forsatt att förvärva bolag ofta uppbyggda av entreprenörer med starka operativa idéer och visioner. Att hela tiden se möjligheter har varit en stark drivkraft för ledare i organisationen. Koncernen har präglats av positiv attityd, vilja att samarbeta och hängivenhet. Grunden till utvecklingen har varit att i nära samarbete med kunden utveckla nya butikslösningar och system för effektivare och attraktivare butiker.

ITAB har idag, genom sin koncept- och produktportfölj, arbetsmodell och geografiska närvaro, kapaciteten att erbjuda helhetslösningar till stora kedjor inom detaljhandeln i Europa. ITAB är idag en av Europas starkaste aktörer.

Förvärv av La Fortezza

Som en del av strategin har ITAB under 2016 expanderat till södra Europa genom sitt största förvärv hittills. La Fortezza Group är en av Syd­europas ledande aktörer inom butiksinredning med huvudkontor i Bologna, Italien. Koncernen har även verksamhet i Frankrike, Spanien, Portugal, Ryssland, Argentina, Dubai och Malaysia. La Fortezza grundades 1962 och och har långsiktiga affärsrelationer med flera av södra Europas stora detaljhandelskedjor.

Precis som för ITAB, har en del av strategin varit att expanderat till nya marknader i takt med kundernas etablering. La Fortezza bedriver produktion och försäljning samt projektledning av konceptinredning. Koncernen har egna produktionsanläggningar i Italien, Frankrike, Ryssland och Argentina.