Styrelsens utskott

Bestämmelser om inrättande av ett revisionsutskott i ITAB Shop Concept återfinns i aktiebolagslagen samt i Svensk kod för bolagsstyrning och bestämmelser om inrättande av ett ersättningsutskott återfinns i Svensk kod för bolagsstyrning.

Revisionsutskottet

Revisionsutskottet i ITAB Shop Concept ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, övervaka Bolagets finansiella rapportering, övervaka effektiviteten i Bolagets interna kontroll och riskhantering med avseende på den finansiella rapporteringen, hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och därvid särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller Bolaget andra tjänster än revisionstjänster och biträda vid upprättande av förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval. Utskottet träffar regelbundet revisorerna, både med och utan närvaro av representanter från koncernledningen, för att diskutera fokus och utformning av såväl geomförda som planerade revisioner.

Styrelsen har utsett styrelseledamöterna Fredrik Rapp, Karin Eriksson och Madeleine Persson att utgöra revisionsutskottet, med Fredrik Rapp som ordförande i utskottet. Samtliga ledamöter i utskottet är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Karin Eriksson och Madeleine Persson är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Samtliga ledamöter har redovisningskompetens. Bolaget uppfyller följaktligen kraven i aktiebolagslagen.

 

Ersättningsutskottet

Revisionsutskottet ska utarbeta ett förslag till principer för ersättning till ledande befattningshavare. Förslaget ska behandlas av styrelsen för att därefter läggas fram för årsstämmans beslut. Med utgångspunkt i årsstämmans beslut beslutar sedan styrelsen om ersättning till verkställande direktören. Verkställande direktören ska inte föredra sin egen ersättning. På förslag av verkställande direktören ska ersättningsutskottet fatta beslut om ersättning till övriga medlemmar i koncernledningen. Styrelsen ska informeras om ersättningsutskottets beslut. Ersättningsutskottet har därefter till uppgift att följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman fattat beslut om. Vidare ska ersättningsutskottet följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen. Se även de av en årsstämma fastställda ersättningsriktlinjerna och styrelsens senaste Ersättningsrapport.

Styrelsen har utsett styrelseledamöterna Anders Moberg, Petter Fägersten och Vegard Søraunet att utgöra ersättningsutskottet, med Anders Moberg som utskottets ordförande. Verkställande direktören är adjungerad vid utskottets möten.