Revisionsutskott

Revisionsutskottet och dess arbete

Revisionsutskottets arbetsuppgifter omfattar översyn av finanspolicy, granskning av bolagets finansiella rapportering och interna rapporterings- och kontrollsystem, uppföljning av risker samt utvärdering av den externa revisionen.

Tidigare har styrelsen i sin helhet utgjort revisionsutskott. Efter att ITAB från juli 2008 kommit att omfattas av koden, har styrelsen inrättat ett revisionsutskott. 

Revisionsutskottet består av ledamöterna Jan Frykhammar (ordförande), Anna Benjamin, Roberto Monti och Ruthger de Vries.