Ersättning till koncernledningen

Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare ska fattas av årsstämman efter förslag från styrelsen.

Årsstämman den 11 maj 2021 beslutade att i enlighet med styrelsens förslag anta de nu gällande riktlinjerna. Dessa gäller tills en årsstämma fattar beslut om nya riktlinjer (vid behov och minst vart fjärde år).

Vid årsstämman den 10 maj 2023 fastställdes styrelsens årliga ersättningsrapport avseende ersättningar till koncernledningen som utbetalats under 2022.