Etiska riktlinjer

Genom ITABs uppförandekod (Code of Conduct) har alla medarbetare ett tydligt regelverk inom områden som affärsetik.

Denna Code of Conduct har även använts som bas för koncernens nya Sustainable Procurement Policy och Supplier Code of Conduct, vilka kommer att användas för alla nya leverantörer och ett konkret utrullningsprogram planeras för nuvarande leverantörer. Enligt uppförandekoden har ITAB nolltolerans mot alla former av mutor, bestickning och korruption. ITAB utför regelbundet revisioner och utvärderingar av de interna kontrollerna i samtliga dotterbolag, vilket ger en rimlig försäkran om en ändamålsenlig och effektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering samt efterlevnad av lagar och förordningar.

Respektive verkställande direktör i varje enskilt bolag i ITAB-koncernen är ansvarig för att säkerställa att lokala regelverk efterlevs. Samtliga ITABs medarbetare omfattas av den koncernövergripande Code of Conduct och alla ska också skriftligen bekräfta att de följer denna kod. Uppförandekoden lyfter bland annat fram att varje medarbetare är viktig, att koncernen erbjuder en säker och hälsosam arbetsmiljö och att den arbetar för att minska sin miljöpåverkan. Koden betonar också att ITAB står för en rak och ärlig kommunikation och att alla medarbetare måste respektera affärssekretessen. Om en fråga om affärsetik uppkommer på bolagsnivå finns det ett system som beskriver hur medarbetare ska rapportera detta direkt till koncernen och hur sådana frågor ska hanteras.

I slutet av året hade omkring 94 procent av koncernens medarbetare undertecknat Code of Conduct. ITABs målsättning är att samtliga medarbetare i koncernen ska underteckna koden. Generellt är det den närmaste chefens ansvar att säkerställa att en nyanställd tar del av och undertecknar Code of Conduct när medarbetaren börjar i ett av koncernens bolag. För att understödja detta framåt har ITAB satt ett kortsiktigt och ett långsiktigt mål. Under 2022 är målet att mer än 95 procent av samtliga medarbetare ska ha undertecknat Code of Conduct och att 100 procent av alla nyanställda medarbetare ska underteckna koden inom sex veckor efter att de har börjat i bolaget.

Inga kända fall av korruption har upptäckts i koncernen under året. ITAB har genomfört särskilda genomgångar och utbildningar i antikorruption, främst i de länder där koncernen är utsatt för de största riskerna. Som en uppföljning av dessa fina insatser har ITAB nu lagt till kortsiktiga och långsiktiga mål för att utöka detta arbete.

När det gäller värdekedjan vill ITAB utvärdera 100 procent av leverantörerna i högriskländer till slutet av 2022 – med målet är att utvärdera samtliga leverantörer i hög- och medelriskländer till 2025. Riskbedömningen av enskilda länder kommer att göras baserat på rankningen från Transparency.org och tar hänsyn till statligt ägande, inblandning från statstjänstemän och industrisektorn. Med samma rankning av länder avser vi även att genomföra utbildning i affärsetik i alla högriskländer till slutet av 2022 och för samtliga medarbetare till slutet av 2025.

I linje med EUs nya lagar kring visselblåsning uppdaterar ITAB sina processer och verktyg baserat på de aktuella lagändringarna.

ITABs verktyg för inre kontroll har sin utgångspunkt i ramverket COSO. Detta är ett ramverk för att utvärdera ett företags interna kontroll över den finansiella rapporteringen. Ramverket effektiviserar arbetet med den interna kontrollen. Under året har internrevisionsprogrammet setts över, främst utifrån affärsmässiga risker. Internrevisionen omfattar nu även uppföljningen av hållbarhetsprogrammet och Code of Conduct.

 

Läs gärna mer på sidan 13 i vår Hållbarnhetsrapport.