Årsstämma 2021

ITAB Shop Concept AB (publ):s årsstämma 2021 ägde rum tisdagen den 11 maj 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin genomfördes bolagsstämman genom obligatorisk förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud ägde inte rum.

 

VD Andréas Elgaards presentation till ITABs Årsstämma 2021

Välj att visa undertexter om du önskar svensk textning.

Presentation för nedladding i pdf-format

 

Protokoll

Stämmoprotokoll- ITAB-Årsstämma_2021

Bilaga 5 hänvisar till Ersättningsrapport som bifogas separat. Övriga bilagor finnes inkluderat i stämmoprotokollet.

 

Kommuniké från ITAB Shop Concept AB (publ):s årsstämma den 11 maj 2021

ITAB Shop Concept AB (publ) (”ITAB”) rapporterar idag att dagens årsstämma röstat för att stödja samtliga förslag från styrelsen, valberedningen och större aktieägare. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin genomfördes årsstämman med poströstning, utan fysiskt deltagande.

Årsstämman fastställde årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 och beslutade att inte lämna någon utdelning till aktieägarna. Årsstämman beviljade även styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Anna Benjamin, Jan Frykhammar, Petter Fägersten, Anders Moberg, Fredrik Rapp, Eva Karlsson, Roberto Monti, Ruthger de Vries och Vegard Søraunet samt om omval av Anders Moberg som styrelseordförande. Vidare beslutade årsstämman om omval av Ernst & Young AB till revisor.

Årsstämman beslutade även bland annat att:

  • godkänna arvoden till styrelsen, revisorn och valberedningen,
  • godkänna styrelsens förslag till ersättningsrapport och riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare,
  • välja Ulf Hedlundh (som ordförande), Fredrik Rapp och Per Rodert som ledamöter i valberedningen inför årsstämman 2022,
  • ändra bolagsordningen, varefter bolaget bl.a. enbart har ett aktieslag samt för att möjliggöra fullmaktsinsamling och poströstning vid bolagsstämma,
  • bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av det antal aktier som är utestående vid tidpunkten för årsstämmans beslut om bemyndigandet uppgående till högst 10 procent, räknat efter fullt utnyttjande av emissionsbemyndigandet, samt
  • bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv av så många egna aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Vidare beslutades att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier.

Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga på www.itabgroup.com. Protokollet från årsstämman kommer vidare hållas tillgängligt på www.itabgroup.com senast två veckor efter årsstämman.