Årsstämma

Årsstämma

Årsstämman är bolagets högsta beslutande organ och det forum där aktieägarnas rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas. Årsstämman samlas en gång per år för att bland annat fastställa årsredovisning och koncernredovisning, bevilja ansvarsfrihet för styrelse och VD samt att besluta om disposition av resultatet för det gånga året. Stämman väljer också styrelse och, när så erfordras, revisorer.

Alla aktieägare som är direktregistrerade i aktieboken och som anmält sitt deltagande i tid kan delta i stämman och rösta för samtliga sina aktier. Aktieägare som inte själva kan närvara kan företrädas via ombud.

Nästa årsstämma hålls i maj 2022.