Delårsrapport januari - september 2020

Publicerad27 okt 2020

DELÅRSPERIODEN JANUARI – SEPTEMBER 2020

 • Intäkterna minskade med -16 % till 3 816 Mkr (4 547)
 • Rörelseresultatet uppgick till 158 Mkr (296)
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 85 Mkr (237)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 55 Mkr (178)
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,53 kr (1,74 )
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 511 Mkr (240)

Under 2020 har resultatet efter finansiella poster påverkats med -54 Mkr (62) avseende engångsposter.

 • EBITDA exkl engångsposter uppgick till 406 Mkr (425)

 

JULI – SEPTEMBER 2020

 • Intäkterna minskade med -11 % till 1 258 Mkr (1 413)

 • Rörelseresultatet uppgick till 83 Mkr (45)
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 51 Mkr (29)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 33 Mkr (22)
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,30 kr (0,22)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 128 Mkr (17)

Under 2020 har resultatet efter finansiella poster påverkats med -12 Mkr (-13) avseende engångsposter.

 • EBITDA exkl engångsposter uppgick till 157 Mkr (123)
   

 • Nettoskulden uppgick till 2 082 Mkr (2 689)

 • Nettoskulden exkl. leasing uppgick till 1 378 Mkr (1 951)

 

VIKTIGA HÄNDELSER JANUARI – SEPTEMBER 2020

 • Delårsperioden överskuggas av COVID-19 pandemin där fokus har varit att säkerställa våra medarbetares och kunders hälsa och säkerhet. Omfattande åtgärder i form av kostnadsjusteringar, varsel, permitteringar samt uppsägningar har vidtagits för att anpassa den operativa verksamheten till den minskade efterfrågan orsakat av pandemin (se sid. 5).

 • ITAB har omförhandlat villkoren för kreditfacilitetsavtalen och har ingått kortfristiga aktieägarlån (se sid. 5).
 • Ny CFO och ny COO har utsetts.
 • ITAB och Ombori har utvecklat nästa generation av Ombori Grid, en digital plattform som tillsammans med våra utvecklingspartners Microsoft och Samsung, kommer stödja retailers i sina ambitioner att skapa söm-lösa multichannel-upplevelser.
 • ITAB har utsett rådgivare för översyn av sina finansiella möjligheter att transformera verksamheten och för-tydliga sin marknadsposition som den ledande leverantören av lösningar för retail.
 • ITABs styrelse har beslutat att stärka företagets balansräkning genom att tillföra nytt kapital. Detta för att bidra till större finansiell flexibilitet samt för att finansiera transformationsplanen One ITAB. Kapitalanskaffningen kommer användas för att både minska den nuvarande bankskulden och finansiera One ITAB-transformationen.

 

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • ITAB Shop Concept AB:s (publ) italienska dotterbolag ITAB La Fortezza s.p.a. har den 8:e oktober 2020 ingått avtal med Cefla soc. coop. om att förvärva 81% av Ceflas affärsenhet för retaillösningar.
   

Denna information är sådan information som ITAB Shop Concept AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 13.00 den 27 oktober 2020.

Filer
file-iconDelårsrapport januari - september 2020
view-icondownload-icon
För ytterligare information, tag kontakt med:
ITAB Shop Concept AB 
Ulrika Bergmo Sköld, CFO
Telephone:  036 31 73 00
Mobile:  0732 30 05 98
Box 9054, SE-550 09 JÖNKÖPING
itab.com, itabgroup.com 
 

På ITAB hjälper vi kunder att förverkliga sin konsumentupplevelse med kunskap, lösningar och ett ekosystem av partners. Tillsammans med kunderna skapar vi effektiva lösningar som bidrar till smidiga och inspirerande upplevelser. Erbjudandet inkluderar designrådgivning, kundanpassad butiksinredning, kassadiskar, kundflödeslösningar, professionella belysningssystem och digitalt interaktiva lösningar för den fysiska butiken. ITAB har cirka  3 200 anställda och årsomsättningen uppgick 2019 till 6 064 Mkr. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.