Delårsrapport Januari-September 2006

Publicerad24 okt 2006

Nettoomsättningen ökade med 32 % till 1 186,2 Mkr (897,6)

Resultatet efter skatt ökade med 20 % till 42,5 Mkr (35,5)

Resultat per aktie efter full skatt uppgick till 6,19 kr (5,31)

Resultatet efter fi nansiella poster ökade med 15 % till 58,2 Mkr (50,8)

Strukturkostnader ingår i resultatet

Omsättning och resultat
Koncernens nettoomsättning ökade med 32 procent till 1 186,2 Mkr (897,6) och resultatet efter finansiella poster steg med 15 procent till 58,2 Mkr (50,8).

Aktiedata och nyckeltal
Vinst per aktie efter beräknad full skatt uppgick till 6,19 kr (5,31) och eget kapital per aktie till 39,66 kr (27,69). Vid periodens slut uppgick soliditeten till 23 procent (22).

Investeringar
Koncernens nettoinvesteringar uppgick till 146 Mkr (18) varav 104 Mkr avsåg företagsaffärer, 18 Mkr fastigheter och 24 Mkr maskiner och inventarier.

Finansiering och likviditet
Koncernens likvida medel inklusive beviljade men ej utnyttjade krediter uppgick på balansdagen till 214 Mkr.

Jönköping den 24 oktober 2006

Jan-Ola Wiréhn
verkställande direktör

Filer
file-iconwkr0010.pdf
view-icondownload-icon