Delårsrapport Januari-September 2005

Publicerad26 okt 2005

Omsättning och resultat
Koncernens nettoomsättning ökade med 32 % till 897,6 Mkr (681,2) och resultatet efter ?nansiella poster steg med 15 % till 50,8 Mkr (44,3). Årets tredje kvartal uppvisade en fortsatt omsättningstillväxt och i stort sett oförändrat resultat jämfört med föregående år trots de strukturförändringar som genomförts.

Aktiedata och resultat
Vinst per aktie efter beräknad full skatt uppgick till 5,31 kr (4,73) och eget kapital per aktie till 27,94 kr (22,03). Vid periodens slut uppgick soliditeten till 22 % (26).

Investeringar
Koncernens nettoinvesteringar uppgick till 18 Mkr (35) varav 5 Mkr till fastigheter och 13 Mkr till maskiner och inventarier.

Finansiering och likviditet
Koncernens likvida medel inklusive beviljade men ej utnyttjade krediter uppgick på balansdagen till 147 Mkr.

Koncernen har emitterat ett konvertibelt förlagslån till de anställda inom ITAB Shop Concept. Förlagslånet uppgår till 18,4 Mkr och löper under tiden 30 juni 2005 till 1 juli 2008. Konvertering till aktier kan ske till kursen 127 kr under maj och juni 2008. Vid full konvertering ökar antalet aktier med 145.000 till 6.841.000.

Verksamhet
Verksamheten består av konceptutveckling, tillverkning och mark­nadsföring av butiksinredning, kassadiskar och entrésystem för såväl fack- som dagligvaruhandeln i Europa. Gruppen är en komplett leve­rantör med produktionsenheter i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Holland och Tjeckien. Enheter med försäljnings- och projektlednings­funktioner ?nns dessutom i Estland, Lettland och Ryssland. Ett stort antal samarbetspartners ?nns i ytterligare ett ?ertal europeiska länder.

Under årets första kvartal fusionerades Skandinavisk Inredning, Örebro, med ITAB Inredning Nässjö. Detta gjordes för att samla kompetensen inom koncernen. Av samma anledning gick Stenestams Industri i Hjo, samman med ITAB Inredning Jönköping. Samman­slagningarna innebär ökade kostnader, av engångskaraktär, vilka delvis redovisas som försäljnings- och administrationskostnader.

De struktur- och organisationsförändringar som inleddes i Tjeckien med gemensam ledning under första kvartalet har pågått även under andra och tredje kvartalet, vilket medfört extra kostnader. Ett antal åtgärder har vidtagits för att öka såväl produktionskapacitet som pro­duktivitet. ITAB ser ett behov av ökad kapacitet för att kunna tillgodse efterfrågan, främst på den Central Europeiska marknaden. För att öka kapaciteten ytterligare i Tjeckien utreds möjligheten att bygga en helt ny produktionsanläggning, där såväl kassadisk- som inredningsproduktion ska samordnas och ge positiv effekt under nästkommande år.

Årets tredje kvartal har resultatmässigt varit i paritet med föregående års starka tredje kvartal, trots de omfattande strukturella förändringarna som genomförts. Sverige är resultatmässigt i nivå med föregående år. Norge uppvisar ett bättre resultat än 2004 och Danmark bidrar med en betydande resultatförbättring. Finland har en sämre resultatutveckling och för Baltikum kvarstår det svaga resultatet efter tredje kvartalet, en positiv utveckling syns dock inför fjärde kvartalet. Holland visar en fortsatt god utveckling och Tjeckien bidrar positivt trots de omfattande strukturförändringarna.

Viktiga händelser
Under årets första tre kvartal har ITAB tecknat avtal med Coop Norden om leverans av butiksinredning. ITAB är huvudleverantör i Sverige och Norge samt andraleverantör i Danmark. Ordern är betydande och innebär volymökningar. En av Europas snabbast växande detaljhandelskedjor, Tesco, har valt ITAB som enda leverantör av butiksinredning för deras butiker i Tjeckien, Slovakien, Ungern och Polen. Detta är ett betydande genombrott i Centraleuropa, ordern är en strategisk viktig plattform för den fortsatta tillväxten i Centraleuropa.

Avtal har tecknats med Albrekts Guld och Guldfynd som ingår i före­tagsgruppen Iduna. ITAB har också tecknat avtal med konfektionskedjan Cubus, som inlett en etablering på den svenska marknaden och är en kund med stor potential. Överenskommelse har träffats med Plantagen om leverans av entrésystem och kassadiskar. Cora, en av Rumäniens största dagligvarukedjor, har valt ITAB som leverantör av kassadiskar.

Leveranser av kassadiskar till Metro i Central- och Östeuropa, Ryssland och Holland har startat. Leveranser till ett antal avdelningar i Stockmanvaru­husen i Finland har inletts. ITAB kommer att leverera kompletta testbutiker till Finlands största återförsäljningskedja av telecomutrustning. Ett turn-key projekt som har potential att utvecklas positivt. ITABs position i Holland förstärks kontinuerligt, Schuitema är en av daglivarukedjorna som inlett ett samarbete med ITAB i Holland. Ahold och Albert Hein utvecklar i samarbete med ITAB ett nytt koncept där ett stort antal prototyper är under tillverkning för leverans till den första konceptbutiken som öppnar under senhösten. Konceptet kommer att utvärderas och fortsätta att utvecklas under nästa halvår. ITAB hoppas därefter på serieleveranser.

De tendenser som setts de senaste åren fortgår, allt större upphandlingar och färre men större konkurrenter samtidigt som prispressen ökar. De större volymer och åtaganden som följer av detta innebär ett stort behov av kapaci­tet, kostnadseffektiv produktion, goda samarbetspartner och en väl utvecklad logistik. Dessa områden prioriteras inom ITAB samtidigt som strategin kvarstår, att stärka verksamheterna på utvalda marknader och kunder.

Redovisningsprinciper
Från och med 2005 redovisar ITAB Shop Concept enligt IFRS (Interna­tional Financial Reporting Standards). Redovisningsprinciperna jämfört med den senaste årsredovisningen har förändrats i och med övergången till IFRS. De nya principerna samt effekterna av övergången till IFRS beskrivs i not 1. Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering, vilket är i överensstämmelse med Redovisningsrådets rekommendation RR 31 Delårsrapportering för koncerner.

Nästa rapportdatum
Bokslutskommuniké avseende räkenskapsåret 2005 kommer att avlämnas torsdagen den 9 februari 2006.

Jönköping den 26 oktober 2005

Jan-Ola Wiréhn
verkställande direktör

Filer
file-iconwkr0001.pdf
view-icondownload-icon