Delårsrapport Januari – Mars 2011

Publicerad5 maj 2011

Under årets första kvartal uppgick intäkterna till 706,5 Mkr (603,0), en ökning med 103,5 Mkr jämfört med föregående år. Omsättningen har, jämfört med föregående år, påverkats negativt med ca 50 Mkr beroende på förändrade valutakurser. Rörelseresultatet uppgick till 27,0 Mkr (18,7). Periodens rörelseresultat har påverkats av omräkning av tillgångar och skulder i utländsk valuta samt avslutade valutaterminskontrakt med 2,5 Mkr (14,6). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 17,3 Mkr (10,3) och resultatet efter skatt uppgick till 13,5 Mkr (8,0).

Viktiga händelser

  •  ITAB lanserar EasyFlow – världens första helautomatiska kassadisk som bygger på streckkodslös identifiering.

Efter periodens slut:

  •  ITAB har tecknat avtal om pilotinstallation av självutcheckningssystem med Coop Butiker och Stormarknader.
  •  ITAB har tecknat ett 5-årigt leverantörsavtal av butiksinredning värt minst 500 Mkr med en av Storbritanniens största dagligvarukedjor.

Denna information lämnades för offentliggörande den 5 maj 2011 kl 14.00.

ITAB Shop Concepts certified advisor är Remium AB.

Filer
file-iconwkr0005.pdf
view-icondownload-icon