Delårsrapport januari - mars 2007

Publicerad2 maj 2007

Nettoomsättningen ökade med 60 % till 539,1 Mkr (336,2)

Resultatet efter skatt ökade med 93 % till 20,6 Mkr (10,7)

Resultat per aktie efter full skatt uppgick till 2,95 kr (1,60)

Resultatet efter finansiella poster ökade med 95 % till 28,6 Mkr (14,7)

Omsättning och resultat
Koncernens nettoomsättning ökade med 60 procent till 539,1 Mkr
(336,2) och resultatet efter finansiella poster steg med 95 procent
till 28,6 Mkr (14,7). I resultatet ingår poster av engångskaraktär på
1,8 Mkr bestående av realisationsresultat vid försäljning av fastighet
samt kostnader för avveckling av produktgrupp.

Aktiedata och nyckeltal
Vinst per aktie efter beräknad full skatt uppgick till 2,95 kr (1,60)
och eget kapital per aktie till 47,23 kr (31,35). Vid periodens slut
uppgick andel riskbärande kapital till 26 procent (29).

Investeringar
Koncernens nettoinvesteringar uppgick till 25 Mkr (40) varav
17 Mkr fastigheter och 8 Mkr maskiner och inventarier.

Finansiering och likviditet
Koncernens likvida medel inklusive beviljade men ej utnyttjade
krediter uppgick på balansdagen till 291 Mkr.

Redovisningsprinciper
Delårsrapporten har upprättats enligt IAS 34 Delårsrapportering.
Samma redovisningsprinciper har använts som i senaste årsredovisningen.

Nästa rapportdatum
Delårsrapport för perioden januari till juni 2007 kommer att
avlämnas fredagen den 13 juli 2007.

Jan-Ola Wiréhn
verkställande direktör

Filer
file-iconwkr0001.pdf
view-icondownload-icon