Delårsrapport Januari - Juni 2020

Publicerad10 jul 2020

DELÅRSPERIODEN JANUARI – JUNI 2020

 • Intäkterna minskade med -18 % till 2 558 Mkr (3 134)
 • Rörelseresultatet uppgick till 75 Mkr (251)
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 34 Mkr (208)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 22 Mkr (156)
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,23 kr (1,52 )
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 383 Mkr (223)

Under 2020 har resultatet efter finansiella poster påverkats med -42 Mkr (75) avseende engångsposter.

 

APRIL – JUNI 2020

 • Intäkterna minskade med -25 % till 1 142 Mkr (1 531)

 • Rörelseresultatet uppgick till 34 Mkr (93)
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 7 Mkr (72)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 4 Mkr (54)
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,04 kr (0,52)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 257 Mkr (62)

Under 2020 har resultatet efter finansiella poster påverkats med -30 Mkr (36) avseende engångsposter.
 

 • Nettoskulden uppgick till 2 149 Mkr (2 644)

 • Nettoskulden exkl. leasing uppgick till 1 453 Mkr (1 878)

 

VIKTIGA HÄNDELSER JANUARI – JUNI 2020

 • Första halvåret överskuggas av COVID-19 pandemin där fokus har varit att säkerställa våra medarbetares och kunders hälsa och säkerhet. Omfattande åtgärder i form av kostnadsjusteringar, varsel, permitteringar samt uppsägningar har vidtagits för att anpassa den operativa verksamheten till den minskade efterfrågan orsakat av pandemin (se sid. 5).

 • ITAB har omförhandlat villkoren för kreditfacilitetsavtalen och avser ingå kortfristiga aktieägarlån (se sid. 5).
 • En ny gruppstruktur som ska stödja transformationen av ITAB med en utökad koncernledning har introducerats. Ny CFO och ny COO har utsetts.
 • ITAB och Ombori har utvecklat nästa generation av Ombori Grid, en digital plattform som tillsammans med våra utvecklingspartners Microsoft och Samsung, kommer stödja retailers i sina ambitioner att skapa sömlösa multichannel-upplevelser.
 • ITAB utser rådgivare för översyn av sina finansiella möjligheter att transformera verksamheten och förtydliga sin marknadsposition som den ledande leverantören av lösningar för retail.

 

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 

 • ITABs styrelse har beslutat att stärka företagets balansräkning genom att tillföra nytt kapital. Detta för att bidra till större finansiell flexibilitet samt för att finansiera transformationsplanen One ITAB. Kapitalanskaffningen kommer användas för att både minska den  nuvarande bankskulden och inansiera One ITAB-transformationen.

 

Denna information är sådan information som ITAB Shop Concept AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 13.00 den 10 juli 2020.

Filer
file-iconRelease
view-icondownload-icon
För ytterligare information, tag kontakt med:
ITAB Shop Concept AB 
Andréas Elgaard, President & CEO
Telefon: 036 31 73 00
Mobil: 073 232 16 35
Box 9054, SE-550 09 JÖNKÖPING
itab.com, itabgroup.com 
 

På ITAB hjälper vi kunder att förverkliga sin konsumentupplevelse med kunskap, lösningar och ett ekosystem av partners. Tillsammans med kunderna skapar vi effektiva lösningar som bidrar till smidiga och inspirerande upplevelser. Erbjudandet inkluderar designrådgivning, kundanpassad butiksinredning, kassadiskar, kundflödeslösningar, professionella belysningssystem och digitalt interaktiva lösningar för den fysiska butiken. ITAB har cirka  3 200 anställda och årsomsättningen uppgick 2019 till 6 064 Mkr. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.