Delårsrapport Januari-Juni 2006

Publicerad14 jul 2006

Omsättning och resultat
Koncernens nettoomsättning ökade med 25 % till 728,6 Mkr (584,6) och resultatet efter finansiella poster steg med 1 % till 31,0 Mkr (30,8).

Aktiedata och nyckeltal
Vinst per aktie efter beräknad full skatt uppgick till 3,30 kr (3,22) och eget kapital per aktie till 39,40 kr (25,68). Vid periodens slut uppgick soliditeten till 27 % (22).

Investeringar
Koncernens nettoinvesteringar uppgick till 125 Mkr (11) varav 106 Mkr avsåg företagsaffärer, 5 Mkr fastigheter och 14 Mkr maskiner och inventarier.

Finansiering och likviditet
Koncernens likvida medel inklusive beviljade men ej utnyttjade krediter uppgick på balansdagen till 153 Mkr.

Jönköping den 14 juli 2006

Jan-Ola Wiréhn
verkställande direktör

Filer
file-iconwkr0001.pdf
view-icondownload-icon