Bokslutskommuniké januari-december 2014

Publicerad4 feb 2015

VIKTIGA HÄNDELSER

 • ITAB levererar självutcheckningssystemet EasyFlow till Lidl

 • ITAB har genom dotterbolag avtalat med Dressmann om leverans av kompletta butikskoncept

 • ITABs personalkonvertibel kraftigt övertecknad

 • ITAB har genom dotterbolag förvärvat New Store Europe Holland, Norge och Sveriges konkursbo samt New Store Europe Denmark.

 • ITAB har tecknat ramavtal med EDEKA i Tyskland om självutcheckningslösningar

 • ITAB har genom dotterbolag förvärvat Eurolys i Norge, Profile Lighting i Storbritannien och 51 procent av Reklamepartner i Norge

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • ITAB har förvärvat JPD i Lettland

JANUARI – DECEMBER 2014

 • Intäkterna uppgick till 3 937,6 Mkr (3 574,0)

 • Rörelseresultatet uppgick till 325,4 Mkr (245,8)

 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 288,1 Mkr (217,1)

 • Resultatet efter skatt uppgick till 217,8 Mkr (162,2)

 • Resultatet per aktie uppgick till 6,03 kr (4,49)

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 277,3 Mkr (136,7)

 • Nettoskulden uppgick till 880 Mkr (890)

 • Styrelsen föreslår en utdelning om 2,50 kr per aktie (1,50)

OKTOBER – DECEMBER 2014

 • Intäkterna uppgick till 1 151,3 Mkr (1 000,2)

 • Rörelseresultatet uppgick till 103,9 Mkr (76,3)

 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 92,5 Mkr (66,6)

Informationen är sådan som ITAB Shop Concept AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Denna information lämnades för offentliggörande den 4 februari 2015 kl. 12.30.

Filer
file-iconRelease
view-icondownload-icon
För ytterligare information, tag kontakt med:

ITAB Shop Concept AB 
CEO  Ulf Rostedt 
Telefon:  46 36 31 73 00
Mobil:  46 70 694 86 82

Box 9054, SE-550 09 JÖNKÖPING   
Telefon: 46 [0]36 31 73 00
www.itab.se

ITAB Shop Concept AB är noterat vid OMX Nordic Exchange och erbjuder kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika konceptinredningar, kassadiskar, självutcheckningssystem och professionella belysningssystem. Bland kunderna finns de ledande aktörerna i större delen av Europa. ITAB är marknadsledande inom kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en av Europas största leverantörer av butiksinredning och belysningssystem. Koncernen har cirka 2 750 anställda, och omsatte 3 938 Mkr 2014.