Bokslutskommuniké 2004

Publicerad10 feb 2005

• Nettoomsättningen ökade med 29% till 953,2 Mkr (738,7)
• Resultatet efter skatt ökade med 45% till 33,6 Mkr (23,2)
• Vinst per aktie efter full skatt uppgick till 5,02 kr (3,46)
• Resultatet efter finansiella poster ökade med 64% till 50,1 Mkr (30,5)
• Förvärv av Stenestams Industri AB
• Förvärv av Lindco AS i Norge
• Förvärv av ABL och APOS i Tjeckien

Ny koncernstruktur
ITAB Shop Concept delades ut till aktieägarna i ITAB Industri AB våren 2004 och noterades den 28 maj 2004 på Nya Marknaden.

Omsättning och resultat
Koncernens nettoomsättning ökade med 29% till 953,2 Mkr (738,7) och resultatet efter finansiella poster steg med 64% till 50,1 Mkr (30,5). I periodens resultat ingår inga jämförelsestörande poster. Perioden har dock belastats med ca 2 Mkr avseende engångskostnader i samband med introduktionen på Nya Marknaden. Under motsvarade period föregående år uppgick jämförelsestörande poster till -3,0 Mkr varav -1,9 mkr avsåg omstruktureringskostnader inom Legra samt -1,1 Mkr avsåg förlust i samband med avyttring av fastighet i Falkenberg.

De båda nyförvärvade tjeckiska bolagen ABL och APOS ingår i koncernbalansräkningen per 31 december 2004 medan bolagens resultat kommer att ingå i koncernens resultaträkning först från och med 1 januari 2005.

Aktiedata och nyckeltal
Vinst per aktie efter beräknad full skatt uppgick till 5,02 kr (3,46) och eget kapital per aktie till 22,32 kr (14,27)
Vid periodens slut uppgick soliditeten till 22 procent (20).

Fjärde kvartalet
Under fjärde kvartalet var koncernens omsättning 272,0 Mkr (202,0) och resultatet efter finansiella poster uppgick till 7,9 Mkr (3,4).

Viktiga händelser
2004 har präglats av förändringsarbete i syfte att uppnå större tillväxt och ytterligare internationalisering bland annat i form av företagsförvärv.

Som ett led i tillväxtstrategin har ett antal strategiska förvärv genomförts. Sommaren 2004 förvärvades Stenestams Industri i Hjo. Stenestams är tillsammans med ITAB nordens ledande leverantör av kassadiskar. Genom förvärvet stärktes ITABs position inom detta produktområde i främst Norge och Danmark. Under hösten införlivades Lindco AS i ITAB koncernen. Lindco är sedan många år en av de ledande distributörerna av kassadiskar, entrésystem och kundvagnar i Norge.

Strax före årsskiftet genomfördes två strategiskt viktiga förvärv i Tjeckien då företagen APOS och ABL förvärvades. APOS är Centraleuropas ledande tillverkare och leverantör av kassadiskar och ABL innehar motsvarande position inom butiksinredning. Båda bolagen har huvuddelen av sin försäljning på den Centraleuropeiska marknaden och är sedan tidigare viktiga samarbetspartners till flera bolag inom ITAB Shop Concept.

Förvärven är av strategisk betydelse och tryggar koncernens tillverkning och försäljning till främst Centraleuropa och Beneluxländerna på vilka marknader ITAB Shop Concept expanderar kraftigt. APOS och ABL kommer att komplettera övriga bolag inom koncernen och bidra till ytterligare tillväxt samt stärka vår konkurrenskraft.

I syfte att effektivisera verksamheterna fusioneras Skandinavisk Inredning i Örebro med ITAB Inredning i Nässjö. Produktion, logistik, administration och företagsledning koncentreras till Nässjö medan Örebro ska fokusera på arkitekttjänster, projektledning och kompletta Turn Key projekt. Stenestams Industri i Hjo slås samman med ITAB Inredning i Jönköping i samma syfte.

Kassadiskproduktionen kommer i all huvudsak att förläggas till Jönköping medan specialdiskar, utveckling och montage förläggs till Hjo. Marknadssidan samordnas liksom företagsledning och administration till Jönköping. Båda dessa sammanslagningar genomförs vid årsskiftet 2004-2005.

För att stärka varumärket ITAB och samhörighet inom koncernen har beslutats att Legra ASA i Norge byter namn till ITAB Shop Concept ASA. Namnbytet har genomförts i januari 2005.

Verksamhet
Verksamheten består av konceptutveckling, tillverkning och marknadsföring av butiksinredningar, kassadiskar och entrésystem för såväl dagligvaru- som fackhandel. Gruppen är en komplett leverantör med produktionsenheter i Sverige, Norge, Holland, Finland, Danmark och Tjeckien. Enheter med försäljnings- och projektledningsfunktion finns dessutom i Baltikum och Ryssland.
Året som helhet uppvisar en gynnsam utveckling avseende såväl omsättning som resultat och resultatnivån är betydligt bättre än föregående år. Starkt bidragande till den goda utvecklingen är långsiktiga affärsavtal, ökade volymer samt effektiviseringar. De ökade råvarupriserna har emellertid haft en viss negativ påverkan på resultatet då vi inte fullt ut lyckats kompensera oss för de- samma.

De tidigare genomförda investeringarna i produktionsresurser har under året gett önskad effekt. Verksamheterna i Sverige uppvisar bättre resultat än föregående år och detsamma gäller även Finland och Baltikum. Danmark hade en trög inledning på året medan andra halvåret visar en positiv trend. Den norska verksamhetens utveckling har varit bra och Holland uppvisar koncernens bästa tillväxt avseende såväl omsättning som resultat. Verksamheten i Ryssland är begränsad men diskussioner pågår fortsatt med tänkbara samarbetspartners. Dock är inga avgörande beslut ännu fattade. Vår Centraleuropeiska verksamhet har förstärkts avsevärt genom förvärven av APOS och ABL och samordningsaktiviteter mellan dessa och vårt Prag-kontor har inletts.

Under året har ett antal betydande kundavtal slutits på såväl nationell, nordisk som mer internationell basis. Dessa borgar för trygghet och tillväxt kommande år. De ökade råvarupriserna är fortsatt ett orosmoment liksom ökad konkurrens och prispress. Detta skall mötas med fortsatt volymutveckling, samordning av verksamheter och effektiviseringar. Året som kommer blir ett konsolideringsår för att nå maximal effekt av genomförda förvärv och med fokus på marknadsutveckling.

Investeringar
Koncernens nettoinvesteringar uppgick till 131 Mkr (40) varav 102 Mkr är hänförliga till företagsaffärer 3 till fastigheter och 26 Mkr till maskiner och inventarier.

Likviditet
Koncernens likvida medel inklusive beviljade men ej utnyttjade krediter uppgick på balansdagen till 133 Mkr.

Nästa rapportdatum
Delårsrapport för perioden januari till och med mars 2005 kommer att avlämnas torsdagen den 12 maj 2005.

Jönköping den 10 februari 2005
Jan-Ola Wiréhn
verkställande direktör

Förslag till utdelning
Styrelsen föreslår bolagsstämman en utdelning om 1,25 kr per aktie för räkenskapsåret 2004. Total utdelning uppgår till 8,4 Mkr beräknat på antalet aktier vid räkenskapsårets slut. Då koncernen under 2004 haft en kraftig tillväxt och genomfört flera större förvärv är den föreslagna utdelningen något lägre än koncernens utdelningspolicy.

Återköp av egna aktier
Styrelsen föreslår bolagsstämman att ge styrelsen ett bemyndigande att besluta om återköp av egna aktier. Ett sådant mandat skulle innebära att styrelsen ges möjlighet fram till nästa ordinarie bolagsstämma att besluta om återköp av bolagets aktier. Ett eventuellt återköp kan komma att ske såväl över börs som genom erbjudande till aktieägarna. Styrelsens mandat föreslås även innefatta möjlighet att överlåta återköpta aktier inom de ramar lagstiftningen medger.
Nominering av styrelseledamöter

De aktieägare som i förväg önskar lämna förslag på styrelseledamöter kan kontakta Thord Johansson, styrelsens ordförande, tfn 036-31 73 00 eller Johan Rapp, styrelseldamot, tfn 08-679 13 50.

Bolagsstämma
Ordinarie bolagsstämma äger rum torsdagen den 12 maj kl. 15.00 2005 i ITABs lokaler på Instrumentvägen 2 i Jönköping. Årsredovisningen för 2004 kommer att finnas tillgänglig i början av april på ITAB Shop Concepts huvudkontor. Årsredovisningen kommer samtidigt att utsändas till aktieägarna.

Jönköping den 10 februari
Styrelsen

Information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av utdelningen av aktier i ITAB Shop Concept (tidigare ITAB Inredning) AB f o m 2005 års taxering.
Utdelningen är enligt Skatteverkets bedömning skattefri.
Anskaffningsutgiften för aktierna i ITAB Industri skall fördelas mellan dessa aktier och de erhållna aktierna i ITAB Shop Concept. Detta görs på så sätt att värdeminskningen av en aktie i ITAB Industri på grund av utdelningen hänförs till de utdelade aktierna i ITAB Shop Concept. Återstoden av anskaffningsutgiften för aktien i ITAB Industri blir ny anskaffningsutgift för denna aktie.
Enligt Skatteverkets beräkning bör 52 procent hänföras till aktien i ITAB Industri och 48 procent till aktien i ITAB Shop Concept.
Mer information finns i SKV M 2004:8 och SKV A 2004:19 på Skatteverkets hemsida
www.skatteverket.se (http://skatteverket.se/rattsinfo/meddelanden).

Filer
file-iconwkr0010.pdf
view-icondownload-icon