Teckning genomförd av ITAB Shop Concept Konvertibel 2016/2020

Publicerad15 jun 2016

Årsstämman i ITAB Shop Concept AB (”ITAB”) beslutade den 11 maj 2016 att godkänna styrelsens förslag om emission av högst 1 950 000 konvertibler om sammantaget nominellt högst 275 000 000 SEK, med löptid från den 1 juli 2016 till den 30 juni 2020.

Rätt att teckna konvertiblerna tillkom, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, personer som är tillsvidareanställda i ITAB eller dess dotterbolag. Som tillsvidareanställda räknas även personer som senast vid teckningstidens utgång träffat avtal om kommande tillsvidareanställning.

Anmälan om teckning har gjorts under perioden 26 maj till och med 8 juni 2016. Intresset för konvertibelprogrammet var mycket stort, cirka 440 anställda i 13 länder valde att delta och emissionen övertecknades med drygt 50 procent. Anställda inom ITAB-koncernen har tilldelats 1 950 000 konvertibler till en emissionskurs om 86 SEK, motsvarande nominellt 167 700 000 SEK. Konvertibelräntan uppgår till STIBOR 3M med tillägg av 2,20 procentenheter och erläggs årsvis i efterskott. Varje konvertibel kan under perioden 1 juni 2020 till och med 12 juni 2020 konverteras till en aktie av serie B i ITAB. Om samtliga konvertibler konverteras till aktier blir utspädningen cirka 1,9 procent av aktiekapitalet och cirka 0,6 procent av röstetalet, baserat på dagens totala antal aktier.

Informationen är sådan som ITAB Shop Concept AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Denna information lämnades för offentliggörande den 15 juni 2016 kl. 13.30.

Filer
file-iconRelease
view-icondownload-icon
För ytterligare information, tag kontakt med:

ITAB Shop Concept AB 
CEO  Ulf Rostedt 
Telefon:  46 36 31 73 00
Mobil:  46 70 694 86 82

Box 9054, SE-550 09 JÖNKÖPING   
Telefon: 46 [0]36 31 73 00
www.itab.se

ITAB Shop Concept AB är noterat vid Nasdaq Stockholm och erbjuder kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika konceptinredningar, kassadiskar, självutcheckningssystem och professionella belysningssystem. Bland kunderna finns de ledande aktörerna i större delen av Europa. ITAB är marknadsledande inom kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en av Europas största leverantörer av butiksinredning och belysningssystem. Koncernen har cirka 3 000 anställda och omsatte 5 193 Mkr 2015.