Nyemission och återköp av C-aktier för incitamentsprogram i ITAB

Publicerad14 dec 2022

Styrelsen i ITAB Shop Concept AB (publ) (”ITAB”) har idag beslutat om nyemission och omedelbart därefter återköp av 4 400 000 C-aktier.

Med stöd av bemyndigande från årsstämman den 10 maj 2022 har ITABs styrelse beslutat att öka aktiekapitalet med 1 833 342,85 SEK genom en riktad kontantemission av 4 400 000 C-aktier till Nordea Bank Abp, filial i Sverige (”Nordea”) till en teckningskurs motsvarande aktiernas kvotvärde. Vidare har ITABs styrelse beslutat att omedelbart återköpa samtliga 4 400 000 C-aktier från Nordea till samma pris som teckningskursen.

Syftet med emissionen och återköpet är att säkerställa leverans av stamaktier till anställda inom ITAB-koncernen som deltar i det prestationsbaserade incitamentsprogram, LTIP 2022, som antogs på årsstämman den 10 maj 2022, genom att ITAB senare omvandlar C-aktierna till stamaktier.

ITAB innehar sedan tidigare inga egna aktier, men kommer efter återköpet av de nyemitterade C-aktierna att inneha samtliga 4 400 000 C-aktier i ITAB. C-aktierna saknar rätt till vinstutdelning och berättigar till 1/10 röst vardera.

 

Jönköping den 14 december 2022

ITAB Shop Concept AB (publ)

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 december 2022 kl. 16:00 CET.

 

Filer
file-icon221214 ITAB PR Nyemission & återköp av C-aktier Sv
view-icondownload-icon
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andréas Elgaard, VD & Koncernchef
Telefon: 073-232 16 35

Mats Karlqvist, Head of Investor Relations
Telefon: 070-660 31 32

ITAB Shop Concept AB (publ), Box 9054, 550 09 Jönköping
itab.com, itabgroup.com

På ITAB hjälper vi kunder att förverkliga sin konsumentupplevelse med kunskap, lösningar och ett ekosystem av partners. Tillsammans med kunderna skapar vi effektiva lösningar som bidrar till smidiga och inspirerande upplevelser. Erbjudandet inkluderar designrådgivning, kundanpassad butiksinredning, kassadiskar, kundflödeslösningar, professionella belysningssystem och digitalt interaktiva lösningar för den fysiska butiken. ITAB omsätter cirka 6,9 miljarder SEK per år och har cirka 2 900 anställda. ITABs aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.