Kommuniké från ITAB Shop Concept AB (publ):s årsstämma den 11 maj 2021

Publicerad11 maj 2021

Årsstämman fastställde årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 och beslutade att inte lämna någon utdelning till aktieägarna. Årsstämman beviljade även styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Årsstämman beslutade om omval av  styrelseledamöterna Anna Benjamin, Jan Frykhammar, Petter Fägersten, Anders Moberg, Fredrik Rapp, Eva Karlsson, Roberto Monti, Ruthger de Vries och Vegard Søraunet samt om omval av Anders Moberg som styrelseordförande. Vidare beslutade årsstämman om omval av Ernst & Young AB till revisor. 

Årsstämman beslutade även bland annat att:

  • godkänna arvoden till styrelsen, revisorn och valberedningen,
  • godkänna styrelsens förslag till ersättningsrapport och riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare,
  • välja Ulf Hedlundh (som ordförande), Fredrik Rapp och Per Rodert som ledamöter i valberedningen inför årsstämman 2022,
  • ändra bolagsordningen, varefter bolaget bl.a. enbart har ett aktieslag samt för att möjliggöra fullmaktsinsamling och poströstning vid bolagsstämma,
  • bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av det antal aktier som är utestående vid tidpunkten för årsstämmans beslut om bemyndigandet uppgående till högst 10 procent, räknat efter fullt utnyttjande av emissionsbemyndigandet, samt
  • bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv av så många egna aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Vidare beslutades att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier. 

Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga på www.itabgroup.com. Protokollet från årsstämman kommer vidare hållas tillgängligt på www.itabgroup.com senast två veckor efter årsstämman.

 

 

Filer
file-iconKommuniké - ITAB Shop Concept AB (publ):s årsstämma
view-icondownload-icon
För ytterligare information, tag kontakt med:
ITAB Shop Concept AB 
Andréas Elgaard, President & CEO
Telefon: 036 31 73 00
Mobil: 073 232 16 35
Box 9054, SE-550 09 JÖNKÖPING
itab.com, itabgroup.com 
 

På ITAB hjälper vi kunder att förverkliga sin konsumentupplevelse med kunskap, lösningar och ett ekosystem av partners. Tillsammans med kunderna skapar vi effektiva lösningar som bidrar till smidiga och inspirerande upplevelser. Erbjudandet inkluderar designrådgivning, kundanpassad butiksinredning, kassadiskar, kundflödeslösningar, professionella belysningssystem och digitalt interaktiva lösningar för den fysiska butiken. ITAB har cirka 3 030 anställda och årsomsättningen uppgick 2020 till 5 323 Mkr. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.