Kommuniké från årsstämma i ITAB Shop Concept AB (publ.)

Publicerad8 maj 2019

Årsstämma har avhållits med aktieägarna i ITAB Shop Concept AB (publ) den 8 maj 2019. 

VINSTDISPOSITION

Stämman beslutade att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2018 och att disponibla medel ska överföras i ny räkning. 

STYRELSE

Till styrelseledamöter omvaldes Anna Benjamin, Per Borgklint, Petter Fägersten, Sune Lantz, Anders Moberg, Fredrik Rapp och Lottie Svedenstedt samt nyvaldes Jan Frykhammar. Till styrelsens ordförande utsågs Anders Moberg.

REVISORER

Registrerade revisionsbolaget Ernst & Young valdes till revisorer för en mandatperiod om ett år. Noterades gjordes att revisionsbolaget uppgett att auktoriserade revisorn Joakim Falck kommer att utses till huvudansvarig revisor.


VALBEREDNING
Stämman beslutade att till valberedning utse Anders Rudgård (ordförande), Fredrik Rapp och Ulf Hedlundh att utgöra valberedningen inför årsstämma 2020.

STYRELSEARVODEN

Stämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med sammanlagt 1.350.000 kr, att fördelas med 300.000 kr till styrelsens ordförande och 150.000 kr vardera till styrelsens övriga ledamöter.

BEMYNDIGANDE OM NYEMISSION

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att i samband med företagsförvärv fatta beslut om att nyemittera aktier och/eller konvertibler av serie B till högst en tiondel av bolagets utgivna aktier av serie B. Styrelsen skall vid ett eller flera tillfällen kunna fatta sådana beslut intill årsstämma 2020.

FÖRVÄRV OCH ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete med bolagets kapitalstruktur och, om så skulle bedömas lämpligt, möjliggöra incitamentsprogram för koncernens anställda eller förvärv av verksamhet genom betalning med bolagets aktier. Styrelsen skall vid ett eller flera tillfällen kunna fatta sådana beslut att verkställas före årsstämman 2020.

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNINGSVILLKOR TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om riktlinjer för ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Styrelsens förslag innebär att ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare skall vara marknadsmässiga. Utöver fast grundlön kan ledande befattningshavare erhålla rörlig ersättning, vilken skall vara begränsad och baserad på resultatutvecklingen jämfört med fastställda mål. Den rörliga delen kan ej uppgå till högre belopp än sex månadslöner. Ledande befattningshavare skall ha marknadsmässiga pensionsvillkor som skall vara premiebaserade. Samtliga befattningshavare i koncernledningen kan avsluta sin anställning med sex månaders uppsägning. Vid uppsägning av verkställande direktören utgår ett avgångsvederlag motsvarande 18 månadslöner. Avgångsvederlaget avräknas mot andra inkomster. Vid uppsägning från verkställande direktörens sida utgår inget avgångsvederlag. Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. 

EKONOMISK INFORMATION
ITAB Shop Concept AB (publ) avser att lämna följande information för verksamhetsåret 2019.

Delårsrapport januari-juni: 10 juli 2019

Delårsrapport januari-september: 25 oktober 2019

Bokslutskommuniké: 6 februari 2020

Årsredovisning: mars/april 2020

Årsstämma: maj 2020

Jönköping den 8 maj 2019

Styrelsen

Denna information är sådan information som ITAB Shop Concept AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 18.00 den 8 maj 2019.

Filer
file-iconRelease
view-icondownload-icon
För ytterligare information, tag kontakt med:

ITAB Shop Concept AB 
CEO  Ulf Rostedt 
Telefon:  +46 36 31 73 00
Mobil:    +46 70 694 86 82

Box 9054, SE-550 09 JÖNKÖPING   
Telefon: 46 [0]36 31 73 00
www.itab.com, www.itabgroup.com 

ITAB Shop Concept AB (publ) erbjuder kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika koncept, kassadiskar, självutcheckningssystem, digitala produkter och professionella belysningssystem. Bland kunderna finns de ledande aktörerna i större delen av Europa. ITAB är marknadsledande inom kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en av Europas största leverantörer av butiksinredning och belysningssystem. ITAB har cirka 3 200 anställda och hade 2018 en årsomsättning på 6 031 Mkr. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.