Kommuniké från årsstämma 2024 i ITAB Shop Concept AB (publ)

Publicerad15 maj 2024

Vid årsstämman i ITAB Shop Concept AB (publ) (”Bolaget” eller ”ITAB”) idag den 15 maj 2024 beslutades bland annat följande i enlighet med förslag från styrelsen och valberedningen. I tillägg till valberedningens förslag valdes även Peder Strand som ny, åttonde styrelseledamot.

Fastställande av resultat- och balansräkningar och ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för Bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2023. Årsstämman beviljade även styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2023.

Utdelning
Årsstämman fastställde utdelningen till 0,75 kr per stamaktie för räkenskapsåret 2023 i enlighet med styrelsens förslag. Avstämningsdag för utdelning fastställdes till fredagen den 17 maj 2024. Utdelningen beräknas ske från Euroclear Sweden AB onsdagen den 22 maj 2024.

Styrelse och revisorer
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter och omvalde Petter Fägersten, Anders Moberg, Madeleine Persson, Fredrik Rapp och Vegard Søraunet till ordinarie styrelseledamöter. Till nya styrelseledamöter valdes Amelie de Geer, Lars Kvarnsund och Peder Strand. Anders Moberg omvaldes till styrelsens ordförande. Vidare omvalde årsstämman det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som Bolagets revisor.

När det gäller styrelsens sammansättning innebär stämmans beslut ett tillägg jämfört med valberedningens förslag på det sättet att styrelsen fick ytterligare en ny ledamot (Peder Strand). Tillägget beror på ett tilläggsförslag från största aktieägaren ACapital ITAB HoldCo AB, vilket (med hänvisning till ägarförändringar i aktieägaren i närtid) framställdes mycket kort före stämman men som erhöll även övriga större ägares stöd.

Peder Strand är född 1980 och har en Master of Science (civilingenjör) från Norwegian University of Science and Technology i Trondheim. Peder är Investment Director på Seatankers Management Company Ltd. och har tidigare varit partner vid Arctic Securities samt Head of Research & Credit Research och analytiker vid SEB Enskilda i Oslo. Peder är styrelseledamot i ACapital ITAB HoldCo AB, Medistim ASA och Mowi ASA. Peder Strand är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen men inte oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare. Peder äger inga aktier i ITAB.

Styrelse- och revisorsarvode
Årsstämman beslutade om att styrelsearvode ska utgå med 575 000 kr till styrelsens ordförande och med 275 000 kr till respektive övrig styrelseledamot. Vidare beslutades om arvode för uppdrag i styrelseutskotten med 150 000 kr till ordförande och 60 000 kr till respektive övrig ledamot i revisionsutskottet och med 45 000 kr till ordförande och 35 000 kr till respektive övrig ledamot i ersättningsutskottet. Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Ersättningsrapport 2023
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport över ersättningar till ledande befattningshavare 2023.

Indragning av återköpta stamaktier och fondemission
Årsstämman beslutade om minskning av aktiekapitalet genom indragning av de 3 079 659 egna stamaktier som återköpts inom ramen för ITABs återköpsprogram. Minskningen av aktiekapitalet kommer att uppgå till 1 284 218 kronor genom indragningen av stamaktierna. I syfte att återställa aktiekapitalet beslutade årsstämman samtidigt om att genom en fondemission utan utgivande av nya aktier öka Bolagets aktiekapital med 1 284 218 kronor genom en överföring från Bolagets fria egna kapital. Efter genomförd fondemission kommer således bolagets bundna egna kapital och aktiekapital att vara oförändrat. Efter genomförd minskning av aktiekapitalet och fondemission kommer antalet stamaktier att vara 215 020 533.

Emissionsbemyndigande
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av antalet aktier uppgående till högst 10 procent, räknat efter fullt utnyttjande av emissionsbemyndigandet. Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet samt att bereda Bolaget möjlighet att genomföra företagsförvärv.

Återköps- och överlåtelsebemyndigande
Årsstämman beslutade att ge styrelsen bemyndigande att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av så många egna aktier att Bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i Bolaget. Vidare beslutades att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om överlåtelse av egna aktier. Syftet med bemyndigan­dena är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete med Bolagets kapitalstruktur om så skulle bedömas lämpligt och möjliggöra förvärv av företag och verksamheter genom betalning med Bolagets egna aktier.

Information om årsstämman 2024
Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga på Bolagets webbplats itabgroup.com. Protokollet från årsstämman kommer vidare hållas tillgängligt på webbplatsen senast två veckor efter årsstämman.

Jönköping den 15 maj 2024

ITAB Shop Concept AB (publ)

 

Denna information lämnades för offentliggörande den 15 maj 2024 kl. 17:45 CEST.

  

Filer
file-icon240515 ITAB PR Kommuniké från årsstämma 2024 Sv
view-icondownload-icon
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andréas Elgaard, VD & Koncernchef
Telefon: 073-232 16 35

Mats Karlqvist, Head of Investor Relations
Telefon: 070-660 31 32

ITAB Shop Concept AB (publ), Box 9054, SE-550 09 Jönköping, Sweden
itab.com, itabgroup.com

På ITAB hjälper vi kunder att förverkliga sin konsumentupplevelse med kunskap, lösningar och ett ekosystem av partners. Tillsammans med kunderna skapar vi effektiva lösningar som bidrar till smidiga och inspirerande upplevelser. Erbjudandet inkluderar designrådgivning, kundanpassad butiksinredning, kassadiskar, kundflödeslösningar, professionella belysningssystem och digitalt interaktiva lösningar för den fysiska butiken. ITAB omsätter cirka 6,2 miljarder SEK per år och har cirka 2 500 anställda. ITABs aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.