Kommuniké från årsstämma 2023 i ITAB Shop Concept AB (publ)

Publicerad10 maj 2023

Vid årsstämman i ITAB Shop Concept AB (publ) (”Bolaget” eller ”ITAB”) idag den 10 maj 2023 beslutades bland annat följande i enlighet med förslag från styrelsen och valberedningen.

Fastställande av resultat- och balansräkningar och ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för Bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2022. Årsstämman beviljade även styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2022.

Utdelning
Årsstämman fastställde utdelningen till 0,50 kr per stamaktie för räkenskapsåret 2022 i enlighet med styrelsens förslag. Avstämningsdag för utdelning fastställdes till fredagen den 12 maj 2023. Utdelningen beräknas utsändas från Euroclear Sweden AB onsdagen den 17 maj 2023.

Styrelse och revisorer
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju ledamöter och omvalde Jan Frykhammar, Petter Fägersten, Anders Moberg, Fredrik Rapp och Vegard Søraunet till ordinarie styrelseledamöter. Till nya styrelseledamöter valdes Karin Eriksson och Madeleine Persson. Anders Moberg omvaldes till styrelsens ordförande. Vidare omvalde årsstämman det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som Bolagets revisor.

Styrelse- och revisorsarvode
Årsstämman beslutade om att styrelsearvode ska utgå med 520 000 kr till styrelsens ordförande och med 260 000 kr till respektive övrig styrelseledamot. Vidare beslutades om arvode för uppdrag i styrelseutskotten med 125 000 kr till ordförande och 50 000 kr till respektive övrig ledamot i revisionsutskottet och med 40 000 kr till ordförande och 30 000 kr till respektive övrig ledamot i ersättningsutskottet. Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Ersättningsrapport 2022
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport över ersättningar till ledande befattningshavare 2022.

Emissionsbemyndigande
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av antalet aktier uppgående till högst 10 procent, räknat efter fullt utnyttjande av emissionsbemyndigandet. Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet samt att bereda Bolaget möjlighet att genomföra företagsförvärv.

Återköps- och överlåtelsebemyndigande
Årsstämman beslutade att ge styrelsen bemyndigande att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av så många egna aktier att Bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i Bolaget. Vidare beslutades att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om överlåtelse av egna aktier. Syftet med bemyndigan­dena är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete med Bolagets kapitalstruktur om så skulle bedömas lämpligt och möjliggöra förvärv av företag och verksamheter genom betalning med Bolagets egna aktier.

Information om årsstämman 2023
Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga på Bolagets webbplats itabgroup.com. Protokollet från årsstämman kommer vidare hållas tillgängligt på webbplatsen senast två veckor efter årsstämman.

Jönköping den 10 maj 2023

ITAB Shop Concept AB (publ)

  

Denna information är sådan som ITAB Shop Concept AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 maj 2023 kl. 17:30 CEST.

  

Filer
file-icon230510 ITAB PR Kommuniké från årsstämma 2023 Sv
view-icondownload-icon
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andréas Elgaard, VD & Koncernchef
Telefon: 073-232 16 35

Mats Karlqvist, Head of Investor Relations
Telefon: 070-660 31 32

ITAB Shop Concept AB (publ), Box 9054, SE-550 09 Jönköping, Sweden
itab.com, itabgroup.com

På ITAB hjälper vi kunder att förverkliga sin konsumentupplevelse med kunskap, lösningar och ett ekosystem av partners. Tillsammans med kunderna skapar vi effektiva lösningar som bidrar till smidiga och inspirerande upplevelser. Erbjudandet inkluderar designrådgivning, kundanpassad butiksinredning, kassadiskar, kundflödeslösningar, professionella belysningssystem och digitalt interaktiva lösningar för den fysiska butiken. ITAB omsätter cirka 6,7 miljarder SEK per år och har cirka 2 700 anställda. ITABs aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.