ITAB inleder aktieåterköpsprogram

Publicerad28 sep 2023

Styrelsen för ITAB Shop Concept AB (publ) (”ITAB” eller ”bolaget”) har beslutat att använda bemyndigandet från årsstämman i maj 2023 att återköpa bolagets egna stamaktier i syfte att optimera kapitalstrukturen.

Förvärv av ITABs stamaktier kommer att genomföras i enlighet med EUs marknadsmissbruksförordning (MAR) och EU-kommissionens delegerade förordning 2016/1052 (den så kallade ”Safe Harbour-förordningen”). Förvärv av aktier kommer att genomföras av ett värdepappersföretag eller kreditinstitut som fattar sina handelsbeslut oberoende av ITAB avseende tidpunkten för förvärven av ITABs aktier. Totalt antal aktier som får återköpas är begränsat till att ITABs innehav av egna aktier inte får överstiga 10 procent av bolagets totala antal utgivna aktier.

För återköpsprogrammet gäller följande villkor:

            Det högsta sammanlagda förvärvsbeloppet för återköpta aktier är 50 Mkr.

            Förvärv ska göras på Nasdaq Stockholm i enlighet med dess emittentregelverk, MAR och Safe Harbour-förordningen.

            Aktierna ska förvärvas till ett pris per aktie inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid gällande kursintervall, vilket avser intervallet mellan gällande högsta köpkurs och lägsta säljkurs som publiceras löpande av Nasdaq Stockholm.

            Förvärv av aktier kan göras fram till dagen för årsstämman 2024.

            Betalning av aktierna ska ske kontant.

Syftet med återköpen är att optimera ITABs kapitalstruktur genom att minska aktiekapitalet. Följaktligen avser styrelsen att föreslå att de återköpta aktierna dras in.

ITABs nuvarande innehav av egna aktier är 0 stamaktier och 4 400 000 C-aktier. Det totala antalet utestående aktier i bolaget är 222 500 192 aktier, varav 218 100 192 stamaktier samt 4 400 000 C-aktier.

 

Jönköping den 28 september 2023

ITAB Shop Concept AB (publ)

 

Informationen lämnades för offentliggörande den 28 september 2023 kl. 14:45 CEST.
 

Filer
file-icon230928 ITAB PR Inleder återköpsprogram Sv
view-icondownload-icon
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andréas Elgaard, VD & Koncernchef
Telefon: 073-232 16 35

Mats Karlqvist, Head of Investor Relations
Telefon: 070-660 31 32

ITAB Shop Concept AB (publ), Box 9054, SE-550 09 Jönköping, Sweden
itab.com, itabgroup.com

På ITAB hjälper vi kunder att förverkliga sin konsumentupplevelse med kunskap, lösningar och ett ekosystem av partners. Tillsammans med kunderna skapar vi effektiva lösningar som bidrar till smidiga och inspirerande upplevelser. Erbjudandet inkluderar designrådgivning, kundanpassad butiksinredning, kassadiskar, kundflödeslösningar, professionella belysningssystem och digitalt interaktiva lösningar för den fysiska butiken. ITAB omsätter cirka 6,5 miljarder SEK per år och har cirka 2 700 anställda. ITABs aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.