ITAB har omförhandlat villkoren för sina kreditfacilitetsavtal och avser ingå kortfristiga aktieägarlån som är föremål för godkännande av bolagsstämma

Publicerad25 jun 2020

Nordea och ITAB har kommit överens om att förändra strukturen i kreditavtalet till en långfristig facilitet på 100 MEUR och en kortfristig facilitet på 75 MEUR. Den totala kreditfaciliteten kommer fortsättningsvis att vara 175 MEUR. Den tillgängliga krediten hos Svensk Exportkredit förblir oförändrad.

De nya avtalens kovenanter är temporärt anpassade till rådande marknadsläge som påverkas av COVID-19. Medlen kommer att användas till löpande verksamhet.

Som en del av refinansieringen har Styrelsen beslutat att ingå kortfristiga aktieägarlån med Pomona-gruppen AB (närstående till styrelsemedlemmen Fredrik Rapp), VIEM Invest AB (närstående till styrelsemedlemmen Anna Benjamin) och Övre Kullen AB (närstående till styrelsemedlemmen Petter Fägersten). Lånen uppgår totalt till 140 Mkr och kommer att användas för att återbetala kvarstående konvertibellån. Aktieägarlån av denna typ måste godkännas på en bolagsstämma då de klassas som närståendetransaktioner, enligt kapitel 16a i Aktiebolagslagen. ITAB kommer att kalla till en sådan extra bolagsstämma inom kort, genom ett separat pressmeddelande.

Som tidigare meddelats har ITAB utsett en oberoende rådgivare för att genomföra en finansiell översyn, med syfte att stödja transformationen av ITAB för att befästa marknadspositionen som den ledande leverantören av detaljhandelslösningar. De nya avtalen med våra bankpartners är en viktig del i det arbetet.

Denna information är sådan information som ITAB Shop Concept AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande kl 17.40 den 25 juni 2020.

Filer
file-iconRelease
view-icondownload-icon
För ytterligare information, tag kontakt med:
ITAB Shop Concept AB 
Andréas Elgaard, President & CEO
Telefon: 036 31 73 00
Mobil: 073 232 16 35
Box 9054, SE-550 09 JÖNKÖPING
itab.com, itabgroup.com 
 

På ITAB hjälper vi kunder att förverkliga sin konsumentupplevelse med kunskap, lösningar och ett ekosystem av partners. Tillsammans med kunderna skapar vi effektiva lösningar som bidrar till smidiga och inspirerande upplevelser. Erbjudandet inkluderar designrådgivning, kundanpassad butiksinredning, kassadiskar, kundflödeslösningar, professionella belysningssystem och digitalt interaktiva lösningar för den fysiska butiken. ITAB har cirka  3 200 anställda och årsomsättningen uppgick 2019 till 6 064 Mkr. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.