ITAB fastställer nya finansiella mål

Publicerad8 feb 2022

Styrelsen för ITAB Shop Concept AB (publ) (“ITAB”) har fastställt nya finansiella mål som stödjer koncernens ambition att etablera ITAB som detaljhandels ledande lösningsleverantör.

De av styrelsen fastställda finansiella målen för ITAB är:

Tillväxt:
Genomsnittlig ökning av nettoomsättningen om 4-8 procent per år över en konjunkturcykel. Tillväxten ska ske genom hållbar organisk tillväxt och strategiska förvärv.

Resultat:
EBIT-marginalen (rörelseresultat i förhållande till nettoomsättning) ska i genomsnitt uppgå till 7-9 procent över en konjunkturcykel.

Kapitaleffektivitet:
Genomsnittlig andel cash conversion* ska över en konjunkturcykel uppgå till minst 80 procent.

Utdelningspolicy:
Som tidigare ska aktieutdelningen över en längre period följa resultatet och motsvara minst 30 procent av bolagets resultat efter skatt. Utdelning ska dock anpassas efter bolagets investeringsbehov och eventuella aktieåterköpsprogram.

* Cash conversion = Operativt kassaflöde / EBITDA (rörelseresultat exklusive avskrivningar)

”ITAB är väl positionerat för nästa steg i genomförandet av vår strategi där vi de kommande åren avser etablera ITAB som detaljhandelns ledande lösningsleverantör. Vi bygger förmågor för effektivare och mer hållbar försäljning, inköp och produktion med ambition om ökad andel tjänster i våra kundlösningar. De senaste två åren har vi genomfört ett antal viktiga aktiviteter i omvandlingen av ITAB och är nu redo att ta nästa steg med tydliga finansiella mål som sätter fokus på hållbar tillväxt och ökad lönsamhet”, säger Andréas Elgaard, VD & koncernchef för ITAB.

Telefonkonferens den 8 februari 2022 kl. 10:30 CET
ITAB anordnar en telefonkonferens idag den 8 februari 2022 kl. 10:30 CET där Andréas Elgaard, VD & koncernchef, och Ulrika Bergmo Sköld, CFO, presenterar bokslutskommunikén för 2021 som publicerades tidigare idag och de nya finansiella målen samt besvarar efterföljande frågor. Webblänk och telefonnummer finns på https://financialhearings.com/event/43988.

Jönköping den 8 februari 2022

ITAB Shop Concept AB (publ)

 

Denna information är sådan som ITAB Shop Concept AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning (EU nr. 596/2014). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 februari 2022 kl. 07:30 CET.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andréas Elgaard, VD & koncernchef
Telefon: 0732-32 16 35

Mats Karlqvist, Head of Investor Relations
Telefon: 070-660 31 32

ITAB Shop Concept AB (publ), Box 9054, SE-550 09 Jönköping, Sweden
itab.com, itabgroup.com

Filer
file-icon220208 ITAB PR Nya finansiella mål Sv
view-icondownload-icon

På ITAB hjälper vi kunder att förverkliga sin konsumentupplevelse med kunskap, lösningar och ett ekosystem av partners. Tillsammans med kunderna skapar vi effektiva lösningar som bidrar till smidiga och inspirerande upplevelser. Erbjudandet inkluderar designrådgivning, kundanpassad butiksinredning, kassadiskar, kundflödeslösningar, professionella belysningssystem och digitalt interaktiva lösningar för den fysiska butiken. ITAB omsätter cirka 6,2 miljarder SEK per år och har cirka 2 900 anställda. ITABs aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.