ITAB erhåller konkurrensgodkännande för förvärvet av två tyska belysningsbolag

Publicerad6 jul 2017

ITAB, en av Europas ledande leverantörer av kompletta butikskoncept, kassadiskar och belysningssystem, har erhållit konkurrensgodkännande av myndighet avseende förvärvet av D&L Lichtplanung GmbH och D.Lindner Lichttechnische Grosshandlung GmbH med säte i Menden, Tyskland. I förvärvet ingår också inkråm från U. Wallmeier Beleuchtungstechnik och Vockroth u. Wallmeier GbR Elektroinstallation. Förvärvet slutförs omgående. ITAB har tidigare, i pressrelease den 14 juni 2017, offentliggjort information avseende detta förvärv.

De förvärvade bolagen är tillsammans en av Tyskland ledande aktörer inom försäljning av belysningssystem till främst fackhandeln på den tyska marknaden. Bolagen är försäljningsbolag med kompetens inom ljusplanering och design.

Köpeskillingen för aktierna och inkråmet uppgår till motsvarande cirka 14 MEUR på skuldfri basis med en möjlig tilläggsköpeskilling om maximalt 2 MEUR.

Bolagen omsatte tillsammans 22 MEUR under 2016 och har 50 anställda. Förvärvet bedöms ha en positiv effekt om 0,15 kronor avseende vinst per aktie på årsbasis före synergieffekter.

Förvärvet är ett led i att intensifiera marknadsbearbetningen på den tyska marknaden och stärka ITABs position. Förvärvet förväntas generera synergier och ITAB kommer erbjuda de tyska kunderna en kombination av lokal belysningskompetens med global sourcing av belysningsprodukter. Förvärvet är i linje med ITABs strategi och fortsatta satsningar på försäljning av helhetskoncept till detaljhandeln.

Denna information är sådan information som ITAB Shop Concept AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 juli 2017 kl. 15.00.

Filer
file-iconRelease
view-icondownload-icon
För ytterligare information, tag kontakt med:

ITAB Shop Concept AB 
CEO  Ulf Rostedt 
Telefon:  46 36 31 73 00
Mobil:  46 70 694 86 82

Box 9054, SE-550 09 JÖNKÖPING   
Telefon: 46 [0]36 31 73 00
www.itab.se

ITAB Shop Concept AB (publ) erbjuder kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika konceptinredningar, kassadiskar, självutcheckningssystem och professionella belysningssystem. Bland kunderna finns de ledande aktörerna i större delen av Europa. ITAB är marknadsledande inom kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en av Europas största leverantörer av butiksinredning och belysningssystem. ITAB har cirka 3 600 anställda och hade 2016 en årsomsättning på 5 417 Mkr. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.