ITAB erhåller konkurrensgodkännande för förvärvet av La Fortezza Group

Publicerad19 okt 2016

ITAB, en av Europas ledande leverantörer av kompletta butikskoncept, kassadiskar och belysningssystem, har erhållit konkurrensgodkännande av myndighet avseende förvärvet av La Fortezza Group. Förvärvet förväntas slutföras inom kort. ITAB har tidigare, i pressrelease den 8 juli 2016, offentliggjort information avseende detta förvärv.

La Fortezza Group är en av Sydeuropas ledande aktörer inom butiksinredning med huvudkontor i Bologna, Italien. Koncernen har även verksamhet i Frankrike, Spanien, Portugal, Ryssland, Argentina, Dubai och  Malaysia.

Köpeskillingen för aktierna uppgår till motsvarande 85 MEUR på skuldfri basis samt en tilläggsköpeskilling om maximalt 20 MEUR baserat på bolagets utveckling till och med 2017. Förvärvet finansieras med nyupptagna kreditfaciliteter.

La Fortezza omsatte 138 MEUR (cirka 1 300 MSEK) 2015 och har cirka 630 anställda. Koncernens rörelsemarginal är i nivå med ITABs och förvärvet bedöms ha en positiv effekt om 0,65 kronor avseende vinst per aktie på årsbasis före synergieffekter. Antal aktier i ITAB uppgår till 102 383 430 stycken.

”Förvärvet är i linje med vår strategi om att erbjuda helhetskoncept till detaljhandeln i Europa. Genom förvärvet stärker vi ytterligare vår ledande marknadsposition i Europa och får en stark position i Sydeuropa. Vi kan genom förvärvet erbjuda La Fortezzas kunder en bredare produktportfölj främst i form av kassadiskar, självutcheckningssystem och belysningsprodukter”, säger Ulf Rostedt, VD och koncernchef på ITAB.

La Fortezza grundades av nuvarande ägarfamiljer 1962. Koncernen har idag en ledande position på den Sydeuropeiska marknaden och har långsiktiga affärsrelationer med flera av södra Europas stora detaljhandelskedjor. Som en del av strategin har koncernen expanderat till nya marknader i takt med kundernas etablering. La Fortezza bedriver produktion och försäljning samt projektledning av konceptinredning. Koncernen har egna produktionsanläggningar i Italien, Frankrike, Ryssland och Argentina. 

”Vi ser fram emot att bli en del av Europas ledande leverantör av helhetskoncept till detaljhandeln. Det tryggar allas vår framtid och vi kan nu erbjuda kunderna ett komplett och kostnadseffektivt helhetskoncept och får på det sättet ett starkare kunderbjudande”, säger Glauco Frascaroli, Ordförande och VD La Fortezza.

ITAB får genom förvärvet en bredare och starkare marknadsposition i Europa och en lokal närvaro i Sydeuropa. La Fortezza kan genom förvärvet erbjuda kunderna ITABs produktportfölj med produkter inom check-out arena och professionella belysningssystem. Förvärvet förväntas generera synergier inom bland annat inköp och produktion. ITAB får tillgång till La Fortezzas starka position inom dagligvaruhandeln och ”Do it yourself” och kan utveckla konceptsidan mot fackhandeln i Sydeuropa. ITAB flyttar också fram sin globala närvaro ytterligare vilket blir allt viktigare för koncernens större kunder. Förvärvet är i linje med ITABs strategi och fortsatta satsningar på försäljning av helhetskoncept till detaljhandeln.

Informationen är sådan som ITAB Shop Concept AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Denna information lämnades för offentliggörande den 19 oktober 2016 kl. 08.45.

Filer
file-iconRelease
view-icondownload-icon
För ytterligare information, tag kontakt med:

ITAB Shop Concept AB 
CEO  Ulf Rostedt 
Telefon:  46 36 31 73 00
Mobil:  46 70 694 86 82

Box 9054, SE-550 09 JÖNKÖPING   
Telefon: 46 [0]36 31 73 00
www.itab.se

ITAB Shop Concept AB (publ) erbjuder kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika konceptinredningar, kassadiskar, självutcheckningssystem och professionella belysningssystem. Bland kunderna finns de ledande aktörerna i större delen av Europa. ITAB är marknadsledande inom kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en av Europas största leverantörer av butiksinredning och belysningssystem. ITAB har efter förvärvet cirka 3 600 anställda och en årsomsättningstakt på 6 500 Mkr. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.