Förändring av antalet aktier och röster i ITAB Shop Concept AB (publ)

Publicerad30 dec 2022

ITAB Shop Concept AB (publ) (”ITAB” eller ”bolaget”) meddelade idag en förändring av antalet aktier och röster i bolaget till följd av att bolaget emitterat 4 400 000 C-aktier under december månad.

Antalet utestående aktier i ITAB uppgår per den 30 december 2022 till 222 500 192 aktier, varav 218 100 192 stamaktier med en röst vardera samt 4 400 000 C-aktier med 1/10 röst vardera. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 218 540 192 och det totala antalet röster i bolaget exklusive ITABs eget innehav om 4 400 000 C-aktier uppgår till 218 100 192.

. 

Jönköping den 30 december 2022

ITAB Shop Concept AB (publ)

Denna information är sådan som ITAB Shop Concept AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 december 2022 kl. 11:00 CET.

 

Filer
file-icon221230 ITAB PR Förändrat antal aktier & röster Sv
view-icondownload-icon
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mats Karlqvist, Head of Investor Relations
Telefon: 070-660 31 32

ITAB Shop Concept AB (publ), Box 9054, 550 09 Jönköping
itab.com, itabgroup.com

På ITAB hjälper vi kunder att förverkliga sin konsumentupplevelse med kunskap, lösningar och ett ekosystem av partners. Tillsammans med kunderna skapar vi effektiva lösningar som bidrar till smidiga och inspirerande upplevelser. Erbjudandet inkluderar designrådgivning, kundanpassad butiksinredning, kassadiskar, kundflödeslösningar, professionella belysningssystem och digitalt interaktiva lösningar för den fysiska butiken. ITAB omsätter cirka 6,9 miljarder SEK per år och har cirka 2 900 anställda. ITABs aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.